استفساریه ها و اصلاحیه‌های قانون مطبوعات

 

استفساریة ماده ٢٢ قانون مطبوعات

موضوع استفسار

 با توجه به اینکه تصویب آئین‌نامه اجازه ورود و خروج مطبوعات و نشریات مطابق بند ٢٠ مادة ٢ قانون اخیر‌التصویب اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عهدة هیأت وزیران محول گردیده آیا تقدیم لایحه ضوابط ورود و خروج مطبوعات موضوع مادة ٢٢ قانون مقدم التصویب مطبوعات ضرورت دارد یا خیر؟

نظر مجلس

مادة واحده:مادة ٢٢ قانون مطبوعات مربوط به ضوابط ورود و خروج کل مطبوعات است که باید وسیلة وزارت ارشاد تهیه و در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد ولی بند ٢٠ مادة ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مربوط به تعیین موارد مشکوک از غیر مشکوک است که باید آئین‌نامة آن به وسیلة وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد، علی‌هذا این دو قانون از لحاظ موضوع باهم فرق دارند.

استفساریه فوق مشتمل بر مادة واحده در جلسة علنی روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢٤/٢/١٣٦٧ به تأید شورای نگهبان رسیده است.

                                                                                                                                                           رئیس مجلس شورای اسلامی:اکبر هاشمی

 

قانون اصلاح ماده ٢٢ قانون مطبوعات مصوب ٢٢/١٢/١٣٦٤

ماده واحده:ماده٢٢ قانون مطبوعات مصوب ٢٢/١٢/١٣٦٤ به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

ماده٢٢:ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسة علنی روز یکشنبه مورخ چهارم آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١١/٩/١٣٦٩ به تأیید شورای نگهبان رسیده است./ن

                                                                                                                                                          رئیس مجلس شورای اسلامی:مهدی کروبی

[٤] قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده(٦. قانون مطبوعات

ماده واحده:یک بند به عنوان بند(٥. و یک تبصره به عنوان تبصره(٢. به ماده(٦. قانون مطبوعات مصوب ٢٢/١٢/١٣٦٤ مجلس شورای اسلامی الحاق و شماره بندهای بعدی اصلاح می‌گردد:

               استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد. در تصاویر و محتوی،تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی.

تبصره٢:متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده(٦٩٨. قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یک مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢٥/٥/١٣٧٧ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

                                                                                                                                        رئیس مجلس شورای اسلامی:علی‌اکبر ناطق نوری

با توجه به قانون اصلاح مطبوعات مصوب ١٣٧٩ قانون الحاق یک بند و یک تبصره ماده (٦. قانون مطبوعات ملغی گردیده است.