تصویب‌نامه راجع به واژه‌های مربوط به تعاریف کتاب

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ ٥/١٢/١٣٧٥ بنا به پیشنهاد شماره ٦٢٩٠/ک مورخ ١٦/١٢/١٣٧٤ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

١. در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر دارای تعاریف مریوط می باشند :

الف: کتاب : هر اثر چاپی غیر ادواری که به منظور ارایه به عموم انتشار یافته و بیش از (٢٥) صفحه داشته باشد .

ب: فهرست نویسی پیش از انتشار : تهیه اطلاعات کتاب شناختی قبل از چاپ و انتشار اثر ، که معمولاً در پشت صفحه عنوان چاپ می شود .

٢.کلیه ناشرین اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند کتابهایی که از این تاریخ اقدام به چاپ آنها می نمایند ، همراه با "فهرست نویسی پیش از انتشار " و " شماره استاندارد بین المللی کتاب (شابک) " منتشر نمایند .

٣.ضوابط اجرائی و مشخصات فنی فهرست نویسی پیش از انتشار توسط کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و اریه خواهد شد .

٤.مسئولیت تایید نهائی فهرست های تهیه شده برای کتب بر عهده کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد .

٥.ضوابط اجرائی و نحوه استفاده از شماره استندارد بین المللی کتاب (شابک) توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه وبه نحو مقتضی در اختیار ناشران قرار خواهد گرفت .

٦.مسئولیت اجرای طرح استفاده کلیه ناشران از شماره استاندارد بین المللی کتاب (شابک) بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود .

معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی