تماس با ما

  • نشانی: ایران، مشهد، میدان آزادی، پرديس دانشگاه فردوسی مشهد - سازمان مرکزی
  • تلفن:38802412 051
  • تلفن:38802484 051
  • تلفن:38802485 051
  • تلفن:38802495 051
  • نمابر:                                                                                              38807106 051
  • كدپستی: 9177947101
  • پست الکترونیک: press@um(dot)ac(dot)ir