همکاران انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

 

روشنک امیرزاده

  مسئول دفتر

  شماره تماس: 38802488 051

 

 amirzadeh

حمید نخعی 

 ناظر چاپ

 شماره تماس: 38802495 051

 

nakhaee

 

غلامرضا قاسمی

  امور پخش

  شماره تماس: 38802485 051

 

ghasemi

مصطفی قندهاری

 امور ارزیابی و تدوین

 شماره تماس: 38802412 051

ghandehari