همکاران انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد


دکتر هادی هراتی

  رئیس گروه نشر آثار علمی

  شماره تماس: 38806502 051

hadiharati

مصطفی قندهاری

 کارشناس مسئول نشر: فرایندهای ویراستاری تا سفارش چاپ

 شماره تماس: 38802412 051

ghandehari

حمیدرضا نداف (سنگانی)

کارشناس نشر: پذیرش و ارزیابی

شماره تماس: 38802399 051

 

321132123

 غلامرضا قاسمی

    امور مربوط به چاپخانه، انبارداری و پخش کتاب

    شماره تماس: 38802485 051

 

ghasemi

مریم محمدی شاندیز

  کارشناس نشریات

  شماره تماس: 38802189 051

 مهندس محمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.