فرآیند پذیرش کتاب

برای نشر اثر خود در انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب زیر درخواست دهید:

1. کاربرگ های لازم را برحسب مورد از فهرست کاربرگ ها بگیرید و تکمیل کنید.

2. کاربرگ را همراه با پیوست های لازم از طریق دانشکده ارسال کنید، یا مستقیما به دبیرخانه سازمان مرکزی تحویل دهید.

3. مدیریت نشر مطابق آیین نامه نشر دانشگاه فردوسی مشهد پس از دریافت پیشنهاد، ارزیابی اثر را در کارگروه های تخصصی انجام می دهد.

4. در صورت تایید، مراحل عقد قرارداد و ویرایش علمی و ادبی اثر شما با هماهنگی انجام می شود.

5. اثر پس از طی فرایندهای قانونی لازم، روانه چاپ می شود.

6. اثر پس از چاپ در شبکه پخش قرار می گیرد.

 مشروح مستند فرایند نشر کتاب