فرآیند پذیرش کتاب

برای نشر اثر خود در انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب زیر درخواست دهید:

1. کاربرگ‌های لازم را برحسب مورد از فهرست کاربرگ‌ها بگیرید و تکمیل کنید.

2. کاربرگ را به همراه با پیوست‌های لازم از طریق پست الکترونیکی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ارسال کنید.

3. مدیریت نشر مطابق آیین نامه نشر دانشگاه فردوسی مشهد پس از دریافت پیشنهاد، ارزیابی اثر را در کارگروه‌های تخصصی انجام می‌دهد.

4. در صورت تایید، مراحل عقد قرارداد و ویرایش علمی ‌و ادبی اثر شما با هماهنگی انجام می‌شود.

5. اثر پس از طی فرایندهای قانونی لازم، روانه چاپ می‌شود.

6. اثر پس از چاپ در شبکه پخش قرار می‌گیرد.

bulletنشر کتاب در انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد برای تمامی فرهیختگان آزاد است و محدودیتی وجود ندارد.

 

 مشروح مستند فرایند نشر کتاب