دستور خط فارسی

dastoor khat farsi

دستور خط فارسی

مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

چاپ نهم 1389

فرهنگستان زبان و ادب فارسی با هدف رسیدن به اتفاق نظر درباره نحوه نگارش و دستور خط زبان فارسی، کتاب دستور خط فارسی را به چاپ رسانده است. این کتاب از بخش‌های زیر تشکیل شده است:

قواعد كلّى، ويژگى‌هاى خطّ فارسى، املاى بعضى از واژه‌ها و پيشوندها و پسوندها، مجموعهٔ "ام"، "اى"، "است" و...؛ ضماير ملكى و مفعولى؛ ياى نكره و مصدرى و نسبى؛ كسرۀ اضافه؛ نشانهٔ همزه، واژه‌ها و تركيبات و عبارات مأخوذ از عربى، تركيبات، واژه‌هايى با چند صورت املايى

 

لینک دسترسی: http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx