چکیده کتاب غلط ننویسیم

ghalat-nanevisim

چکیده کتاب غلط ننویسیم

نوشته ابوالحسن نجفی

به تدوین محمد صادقیان و محمد لطفی

مشهد اسفند 90

این کتاب که خلاصه کتاب غلط ننویسم است، برخی از غلط های متداول را به صورت الفبایی ارائه می دهد که ضمن بیان دلیل غلط بودن، در بعضی موارد نمونه هایی را نیز ذکر می کند.

 

icon-9  دانلود کتاب