مرتب سازی براساس:
 • عنوان: آزمون مواد
 • نویسنده: ورنون جان
 • مترجم: علی حائریان‌اردکانی، محسن کهرم
 • تاریخ انتشار: 1391
 • قیمت (ریال): 30000
 • درخواست خرید: 1832256
 • عنوان: آزمونهای ارزی‍اب‍ی‌ آس‍ی‍ب‌‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ (ان‍دام‌ فوقانی‌)
 • نویسنده: س‍ن‍درا.‌ج‍ی‌. ش‍ول‍ت‍ز، پ‍گ‍ی‌.‌ای‌. ه‍وگ‍ل‍وم‌، دی‍وی‍د.‌اچ‌. پ‍ری‍ن‌
 • مترجم: ال‍ه‍ام‌ ح‍ک‍اک‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ی‍ث‍رب‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 100000
 • درخواست خرید: 1497111
 • عنوان: آسیب‌شناسی سیستمیک ماهی
 • نویسنده: ه‍ی‍ودب‍ل‍ی‍و. ف‍رگ‍وس‍ن‌
 • مترجم: داور ش‍اه‍س‍ون‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا م‍وث‍ق‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 28000
 • درخواست خرید: 1501675
 • عنوان: آشنایی با برنامه‌ریزی خطی فازی
 • نویسنده: زهرا ناجی‌عظیمی
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 90000
 • درخواست خرید: 11247028
 • عنوان: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌
 • نویسنده: آ.پ‌. آری‍ا
 • مترجم: ج‍ع‍ف‍ر گ‍ودرزی‌
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 370000
 • درخواست خرید: 11148740
 • عنوان: آشنایی با نظریه نسبیت آشنایی با نظریه نسبیت
 • نویسنده: ویلیام مک‌گیلین
 • مترجم: محسن سربیشه‌ای، فاطمه‌اشرف مقیمی
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 28000
 • درخواست خرید: 1716923
 • عنوان: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ق‍د ادب‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ع‍رب‍ی‌
 • نویسنده: ن‍ج‍م‍ه‌ رج‍ائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • قیمت (ریال): 9450
 • درخواست خرید: 11280219
 • عنوان: آل‍رژی‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‍ی‌
 • نویسنده: رض‍ا ف‍ری‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1363
 • درخواست خرید: 1419
 • عنوان: آمار برای دانشجویان رشته‌های اقتصاد و بازرگانی
 • نویسنده: علی‌اکبر رزمی
 • تاریخ انتشار: 1371
 • درخواست خرید: 1100247
 • عنوان: آمار توصیفی
 • نویسنده: ژرارد کالت
 • مترجم: حسن صادقی
 • تاریخ انتشار: 1370
 • قیمت (ریال): 1950
 • درخواست خرید: 1100245
 • عنوان: آموزش مهارتهای والیبال: آشنایی و آمادگی جسمانی با توپ، فراگیری اولیه تکنیکها به انضمام: آموزش مینی والیبال
 • نویسنده: حسین صفاری، عشرت شریعتی
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 28000
 • درخواست خرید: 1449201
 • عنوان: آناتومی مقایسه‌ای اندام‌های حرکتی در حیوانات اهلی
 • نویسنده: ابوالقاسم نبی‌پور، احمدعلی محمدپور
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 160000
 • درخواست خرید: 1650342
صفحه1 از56
***********************