مرتب سازی براساس:
 • عنوان: اندوکرینولوژی و تولیدمثل دامپزشکی مک‌دونالد
 • نویسنده: ام. اچ. پینِدا، ام. پی. دولی
 • مترجم: عباس پرهامhome، پریناز توسلیان
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 140000
 • درخواست خرید: 11280226
 • عنوان: انسان در فلسفه ابن سینا
 • نویسنده: فهیمه شریعتیhome
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 130000
 • عنوان: ان‍ق‍لاب‌ ف‍ران‍س‍ه‌: ن‍ه‍ض‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر روح‍ی‍ات‌ و طرز ت‍ف‍ک‍ر اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 • نویسنده: م‍ی‍ش‍ل‌ وول‌
 • مترجم: م‍ح‍م‍د م‍ظل‍وم‌ خ‍راس‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • درخواست خرید: 11280227
 • عنوان: ان‍واع‌ ادب‍ی‌ و آث‍ار آن‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
 • نویسنده: ِحسین رزم جوhome
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 22000
 • درخواست خرید: 1745092
 • عنوان: اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در قرن هشتم هجری "از سقوط ایلخانیان تا تشکیل تیموریان"
 • نویسنده: ابوالفضل نبئیhome
 • تاریخ انتشار: 1384
 • قیمت (ریال): 13000
 • درخواست خرید: 1364116
 • عنوان: ایمونوگلوبولین ها: ساختمان و عملکرد
 • نویسنده: رول‍د ن‍زل‍ی‍ن‌
 • مترجم: غلامرضا هاشمی تبارhome، ِمسعود رجبیونhome، م‍ری‍م‌ م‍ل‍ک‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 23000
 • درخواست خرید: 1363892
 • عنوان: باروری و مامایی در اسب
 • نویسنده: جی‌سی‌دبلیو اینگلند
 • مترجم: ِامیرهوشنگ فلاح رادhome، مسعود طالب‌خان گروسی،ِنیما فرزانهhome
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 57000
 • درخواست خرید: 1828075
 • عنوان: باروری و مامایی در سگ
 • نویسنده: گ‍ری‌ ای‍ن‍گ‍ل‍ن‍د
 • مترجم: نیما فرزانهhome، م‍ه‍ران‌ ف‍ره‍ودی‌ م‍ق‍دم‌، پ‍روی‍ز ه‍ورش‍ت‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 17000
 • درخواست خرید: 1273934
 • عنوان: بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی: فرصتها، چالشها و راهکارهای تجاری
 • نویسنده: م‍ک‍ش‌ پ‍ان‍دی‌، دی‍پ‍ع‍ل‍ی‌ ت‍واری‌
 • مترجم: ِناصر شاهنوشیhome، سیاوش دهقانیانhome، ف‍رخ‌‌دین ق‍زل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 80000
 • درخواست خرید: 1710141
 • عنوان: ب‍ازی‌ در اوای‍ل‌ ک‍ودک‍ی‌ از ت‍ول‍د ت‍ا ش‍ش‌ س‍ال‍گ‍ی‌
 • نویسنده: م‍اری‌ دی‌. ش‍ری‍دان‌
 • مترجم: ِمهدی سهرابیhome، ع‍زت‌ خ‍داش‍ن‍اس‌
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 6500
 • درخواست خرید: 1384719
 • عنوان: ب‍اف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (جلد اول)
 • نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ل‍وم‌، دون‌ ف‍اوس‍ت‌
 • مترجم: خ‍دی‍ج‍ه‌ ت‍م‍دن‌
 • تاریخ انتشار: 1365