مرتب سازی براساس:
 • عنوان: اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی (به انضمام پیشگویی میکروبیولوژیکی و روشهای آنالیز سریع در میکروبیولوژی مواد غذایی)
 • نویسنده: ع‍ل‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‌، ال‍ه‍ام‌ خ‍ان‍ی‌‌پ‍ور، ه‍اش‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌‌پ‍رور
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 90000
 • کد خرید: 1688731
 • عنوان: افق‌های نوین در مدیریت علف‌های هرز
 • نویسنده: داگلاس‌دی. بوهلر
 • مترجم: محمدحسن راشدمحصل، احمد حسینی
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 23000
 • کد خرید: 1451292
 • عنوان: اقتصاد بازارهای کشاورزی
 • نویسنده: رون‍ال‍د ش‍ری‍م‍پ‍ر
 • مترجم: س‍ی‍اوش‌ ده‍ق‍ان‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ق‍رب‍ان‍ی‌، ف‍رخ‌دی‍ن‌ ق‍زل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 60000
 • کد خرید: 1710136
 • عنوان: اق‍ت‍ص‍اد چ‍ی‍ن‌
 • نویسنده: ژان‌ دل‍ی‍ن‌
 • مترجم: س‍ی‍روس‌ س‍ه‍ام‍ی‌
 • تاریخ انتشار: ۱۳۵۴
 • عنوان: اقتصاد خرد (1)
 • نویسنده: م‍ح‍م‍درض‍ا ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌پ‍ور
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 96000
 • کد خرید: 11032938
 • عنوان: اقتصاد فرسایش خاک
 • نویسنده: ص‍ف‍در ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ق‍رب‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 18000
 • کد خرید: 1765997
 • عنوان: اقتصاد کشاورزی و کشاورزی تجاری
 • نویسنده: ج‍ی‌.‌ال‌. ک‍رام‍ر، س‍ی‌.‌دب‍ل‍ی‍و. ج‍ن‍س‍ن‌، دی‌.‌دی‌ س‍اوت‍گ‍ی‍ت‌
 • مترجم: م‍ح‍م‍د ق‍رب‍ان‍ی‌، زک‍ری‍ا ف‍رج‌زاده‌
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 32000
 • کد خرید: 1449082
 • عنوان: اقتصاد محیط زیست
 • نویسنده: آر. ک. ت‍رن‍ر، دی‌. پ‍ی‍رس‌، آی‌. ب‍ات‍م‍ن‌
 • مترجم: س‍ی‍اوش‌ ده‍ق‍ان‍ی‍ان‌، ع‍وض‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ک‍لاه‍ی‌اه‍ری‌
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 200000
 • کد خرید: 1618608
 • عنوان: اقتصاد محیط زیست برای غیر اقتصاددانان
 • نویسنده: ج‍ان‌ آس‍اف‍و - آج‍ای‍ی‌
 • مترجم: س‍ی‍اوش‌ ده‍ق‍ان‍ی‍ان‌، زک‍ری‍ا ف‍رج‌زاده‌
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 15000
 • کد خرید: 1331012
 • عنوان: اقتصاد مرتع
 • نویسنده: ج‍ان‌ پ‌. ورک‍م‍ن‌
 • مترجم: س‍ی‍اوش‌ ده‍ق‍ان‍ی‍ان‌، ع‍وض‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌، ن‍اص‍ر ش‍اه‍ن‍وش‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 19000
 • کد خرید: 1426463
 • عنوان: اقتصاد منابع طبیعی، محیط زیست و سیاستگذاریها
 • نویسنده: ای‌. ک‍ولا
 • مترجم: س‍ی‍اوش‌ ده‍ق‍ان‍ی‍ان‌، ف‍رخ‌دی‍ن‌ ق‍زل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 185000
 • کد خرید: 11189917
 • عنوان: اقتصاد منابع ‌معدنی
 • نویسنده: ک‍اظم‌ اورع‍ی‌، اح‍م‍د خ‍داوردی‌
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 14000
 • کد خرید: 1451295