مرتب سازی براساس:
 • عنوان: اکولوژی بذر
 • نویسنده: مایکل فنر
 • مترجم: محمود خسروی
 • تاریخ انتشار: 1375
 • درخواست خرید: 11280221
 • عنوان: اکولوژی چشم‌اندازهای طبیعی در مدیریت اکوسیستم‌های کشاورزی
 • نویسنده: لیک ریزکوفسکی
 • مترجم: سیدرضا امیری‌ده‌احمدی، علیرضا کوچکیhome، مهدی نصیری محلاتیhome
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 97000
 • درخواست خرید: 11280222
 • عنوان: اکولوژی میکروبی
 • نویسنده: لاری بارتون، دیانا نورثوپ
 • مترجم: بهار شهنوازhome
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 260000
 • درخواست خرید: 11316781
 • عنوان: اکولوژی میکروبی: اکوسیستم‌های غذایی
 • نویسنده: فخری شهیدیhome
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 320000
 • درخواست خرید: 11497486
 • عنوان: اگرواکولوژی
 • نویسنده: میگوئل. آلتیری، کلارا نیکولز
 • مترجم: محسن جهانhome، محمدبهزاد امیری، مریم جوادی، مریم جهانی(کندری)
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 120000
 • درخواست خرید: 11153537
 • عنوان: التعریف بالمتنبی من خلال اشعاره
 • نویسنده: محمد فاضلی
 • تاریخ انتشار: 1372
 • درخواست خرید: 11280223
 • عنوان: ال‍ش‍واه‍د ‌ال‍رب‍وب‍ی‍ه‌
 • نویسنده: ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، ب‍ا ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1346
 • عنوان: ال‍ف‍ب‍ای‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
 • نویسنده: اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ن‍ب‍ئ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • درخواست خرید: 11280224
 • عنوان: القاب و مواجب دوره سلاطین صفویه
 • نویسنده: یوسف رحیم‌لو
 • تاریخ انتشار: 1372
 • درخواست خرید: 161398
 • عنوان: الگوهای آماری گسسته و کاربرد آن در علوم اجتماعی
 • نویسنده: شروود اندرسن
 • مترجم: ابوالقاسم بزرگ نیاhome، علی شکاری
 • تاریخ انتشار: 1391
 • قیمت (ریال): 125000
 • درخواست خرید: 163415