مرتب سازی براساس:
 • عنوان: انتقال حرارت مهندسی: جابجایی، تابش، ...
 • نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ اس‌. ج‍ان‍ا
 • مترجم: ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ج‍ب‍اری‌
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 36000
 • کد خرید: 1363887
 • عنوان: انتقال حرارت مهندسی: هدایت
 • نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ اس‌. ج‍ان‍ا
 • مترجم: ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ج‍ب‍اری‌
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 23000
 • کد خرید: 11072832
 • عنوان: انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 1)
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وع‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 135000
 • کد خرید: 11162066
 • عنوان: انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 1)
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وع‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 135000
 • کد خرید: 11162066
 • عنوان: انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 2)
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وع‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 66000
 • کد خرید: 1828113
 • عنوان: انتقال گرمای همرفت
 • نویسنده: آدریان بیژن
 • مترجم: جواد ابوالفضلی‌اصفهانی، وحید اطمینان
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 250000
 • کد خرید: 11117292
 • عنوان: اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای
 • نویسنده: نیکلاس سولفانیدیس
 • مترجم: رحیم کوهی، محمد هادی هادی زاده
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 220000
 • کد خرید: 11280225
 • عنوان: اندوکرینولوژی و تولیدمثل دامپزشکی مک‌دونالد
 • نویسنده: ام. اچ. پینِدا، ام. پی. دولی
 • مترجم: عباس پرهام، پریناز توسلیان
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 140000
 • کد خرید: 11280226
 • عنوان: انرژی زیستی برای محیط زیست پاک تر
 • نویسنده: رالف ای.اچ.سیمز، علی سایق
 • مترجم: محمدحسین عباسپورفرد، محمدعلی ابراهیمی‌نیک، مهدی خجسته‌پور
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 40000
 • کد خرید: 1765866
 • عنوان: ان‍ق‍لاب‌ ف‍ران‍س‍ه‌: ن‍ه‍ض‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر روح‍ی‍ات‌ و طرز ت‍ف‍ک‍ر اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 • نویسنده: م‍ی‍ش‍ل‌ وول‌
 • مترجم: م‍ح‍م‍د م‍ظل‍وم‌ خ‍راس‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • کد خرید: 11280227
 • عنوان: ان‍واع‌ ادب‍ی‌ و آث‍ار آن‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
 • نویسنده: ح‍س‍ی‍ن‌ رزم‍ج‍و
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 22000
 • کد خرید: 1745092
 • عنوان: اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در قرن هشتم هجری "از سقوط ایلخانیان تا تشکیل تیموریان"
 • نویسنده: اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ن‍ب‍ئ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1384
 • قیمت (ریال): 13000
 • کد خرید: 1364116