مرتب سازی براساس:
 • عنوان: ایمونوگلوبولین ها: ساختمان و عملکرد
 • نویسنده: رول‍د ن‍زل‍ی‍ن‌
 • مترجم: غ‍لام‍رض‍ا ه‍اش‍م‍ی‌ ت‍ب‍ار، م‍س‍ع‍ود رج‍ب‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌ م‍ل‍ک‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 23000
 • کد خرید: 1363892
 • عنوان: باروری و مامایی در اسب
 • نویسنده: جی‌سی‌دبلیو اینگلند
 • مترجم: امیرهوشنگ فلاح‌راد، مسعود طالب‌خان گروسی، نیما فرزانه
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 57000
 • کد خرید: 1828075
 • عنوان: باروری و مامایی در سگ
 • نویسنده: گ‍ری‌ ای‍ن‍گ‍ل‍ن‍د
 • مترجم: ن‍ی‍م‍ا ف‍رزان‍ه‌، م‍ه‍ران‌ ف‍ره‍ودی‌ م‍ق‍دم‌، پ‍روی‍ز ه‍ورش‍ت‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 17000
 • کد خرید: 1273934
 • عنوان: بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی: فرصتها، چالشها و راهکارهای تجاری
 • نویسنده: م‍ک‍ش‌ پ‍ان‍دی‌، دی‍پ‍ع‍ل‍ی‌ ت‍واری‌
 • مترجم: ن‍اص‍ر ش‍اه‍ن‍وش‍ی‌، س‍ی‍اوش‌ ده‍ق‍ان‍ی‍ان‌، ف‍رخ‌‌دین ق‍زل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 80000
 • کد خرید: 1710141
 • عنوان: ب‍ازی‌ در اوای‍ل‌ ک‍ودک‍ی‌ از ت‍ول‍د ت‍ا ش‍ش‌ س‍ال‍گ‍ی‌
 • نویسنده: م‍اری‌ دی‌. ش‍ری‍دان‌
 • مترجم: م‍ه‍دی‌ س‍ه‍راب‍ی‌، ع‍زت‌ خ‍داش‍ن‍اس‌
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 6500
 • کد خرید: 1384719
 • عنوان: ب‍اف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (جلد اول)
 • نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ل‍وم‌، دون‌ ف‍اوس‍ت‌
 • مترجم: خ‍دی‍ج‍ه‌ ت‍م‍دن‌
 • تاریخ انتشار: 1365
 • عنوان: ب‍اف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (جلد دوم)
 • نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ل‍وم‌، دون‌ ف‍اوس‍ت‌
 • مترجم: خ‍دی‍ج‍ه‌ ت‍م‍دن‌
 • تاریخ انتشار: 1365
 • عنوان: بررسی انتقادی روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و علمی )
 • نویسنده: ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍روان‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • کد خرید: 11055268
 • عنوان: بررسی توان تمایزی سلول‌های بنیادی با هدف استفاده در مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی
 • نویسنده: مریم مقدم ‌متین
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 460000
 • کد خرید: 11318351
 • عنوان: بررسی ‌مسایل اجتماعی ایران
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د م‍ظل‍وم‌ خ‍راس‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • قیمت (ریال): 11500
 • کد خرید: 1387378
 • عنوان: بررسی نشانه‌شناختی و مردم‌شناختی معلقات سبع
 • نویسنده: عبدالملک مرتاض
 • مترجم: حسین سیدی
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 85000
 • کد خرید: 11031336
 • عنوان: برنامه‌ریزی خطی (روشها و کاربردها)
 • نویسنده: سل آی گس
 • مترجم: فائزه توتونیان
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 94000
 • کد خرید: 1688765