مرتب سازی براساس:
 • عنوان: بنیان های استوار ادب فارسی: تحقیقی در کارکردهای نثر فارسی - تحلیلی از قصه ابوعلی حسنک وزیر
 • نویسنده: عباسقلی محمدی بنه گری (گناوه ای)home
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 80000
 • درخواست خرید: 11117027
 • عنوان: بوم شناسی کشاورزی
 • نویسنده: جی. تایوی
 • مترجم: عوض کوچکی، سیدمحمدرضا حسینی
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 100000
 • درخواست خرید: 11117297
 • عنوان: بوم شناسی گیاهان زراعی: تولید و مدیریت نظام های کشاورزی
 • نویسنده: دیویدجی. کانر، روبرت‌اس. لومیس، کنت‌جی. کاسمن
 • مترجم: علیرضا کوچکیhome...[و دیگران]
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 290000
 • درخواست خرید: 11199479
 • عنوان: بوم‌شناسی خاک
 • نویسنده: ک‍ن‌ ک‍ی‍ل‍ه‍ام‌
 • مترجم: ع‍وض‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا خ‍زاع‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1376
 • درخواست خرید: 1125059
 • عنوان: ب‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
 • نویسنده: بیل فریدمن
 • مترجم: علیرضا کوچکیhome، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1391
 • قیمت (ریال): 40000
 • درخواست خرید: 1842487
 • عنوان: به باغ همسفران: درباره جبران و سپهری
 • نویسنده: سیدحسین سیدیhome
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 65000
 • درخواست خرید: 1350951
 • عنوان: ب‍ه‍ار خ‍ام‍وش‌: گ‍ف‍ت‍اری‌ درب‍اره‌ آل‍وده‌س‍ازه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ دس‍ت‌ ب‍ش‍ر...
 • نویسنده: راش‍ل‌ ک‍ارس‍ون‌
 • مترجم: ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ وه‍اب‌زاده‌، ع‍وض‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌، ام‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌
 • تاریخ انتشار: 1358
 • عنوان: بهارستان: در تاریخ و تراجم رجال قانیات و قهستان
 • نویسنده: محمدحسین آیتی
 • تاریخ انتشار: 1371
 • درخواست خرید: 185221
 • عنوان: ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ح‍وادث‌ ک‍ار
 • نویسنده: رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ اش‍راق‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1351
 • عنوان: بهره برداری از بوته زارهای مرتعی
 • نویسنده: سی.ام. مایکل
 • مترجم: علیرضا کوچکیhome، مجید آقاعلیخانی
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 60000
 • درخواست خرید: 1491984
 • عنوان: بهینه‌سازی (تئوری و کاربرد) (جلد 1)
 • نویسنده: اچ.وی. رائو
 • مترجم: سیدمحمدمهدی شهیدی‌پور
 • تاریخ انتشار: 1384
 • قیمت (ریال): 40000
 • درخواست خرید: 1366377
 • عنوان: بهینه‌سازی (تئوری و کاربرد) (جلد 2)
 • نویسنده: اچ.وی. رائو
 • مترجم: سیدمحمدمهدی شهیدی‌پور
 • تاریخ انتشار: 1373
 • درخواست خرید: 171652