مرتب سازی براساس:
 • عنوان: ادیان هند
 • نویسنده: فیاض قراییhome
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 52000
 • درخواست خرید: 1376109
 • عنوان: ارتعاشات مکانیکی (جلد 1)
 • نویسنده: ویلیام‌جی پالم
 • مترجم: انوشیروان فرشیدیان فرhome، ندا نیک‌مهر
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 100000
 • درخواست خرید: 1631296
 • عنوان: ارتعاشات مکانیکی (جلد 2)
 • نویسنده: ویلیام‌جی پالم
 • مترجم: انوشیروان فرشیدیان فرhome، ندا نیک‌مهر
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 100000
 • درخواست خرید: 11280220
 • عنوان: اس‍اس‌ روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 • نویسنده: آل‍ن‌ - ل‌ - ادواردز
 • مترجم: م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ت‍ه‍ران‍ی‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1360
 • درخواست خرید: 11284095
 • عنوان: استاتیک
 • نویسنده: محمود حسینی
 • تاریخ انتشار: 1372
 • قیمت (ریال): 5100
 • درخواست خرید: 11284096
 • عنوان: استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه
 • نویسنده: ج‍م‍ی‍ل‌ ه‍لال‌
 • مترجم: ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ی‍دی‌، ام‍ی‍ر س‍ل‍م‍ان‍ی‌ رح‍ی‍م‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • قیمت (ریال): 14500
 • درخواست خرید: 1253566
 • عنوان: اسطوره‌های رهایی: تحلیل روان‌شناسانه اسطوره در شعر عربی معاصر
 • نویسنده: ن‍ج‍م‍ه‌ رج‍ائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • قیمت (ریال): 7700
 • درخواست خرید: 1253489
 • عنوان: اسیدهای آمینه در تغذیه دام
 • نویسنده: ج‌. پ‌. ف‌. دم‍ل‍و
 • مترجم: م‍ح‍س‍ن‌ دان‍ش‌ م‍س‍گ‍ران‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍ار م‍ح‍م‍د س‍الار م‍ع‍ی‍ن‍ی‌...
 • تاریخ انتشار: 1378
 • قیمت (ریال): 13800
 • درخواست خرید: 11139676
 • عنوان: اص‍ول‌ اس‍اس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ (جلد اول و دوم)
 • نویسنده: وی‍ک‍ت‍ور ک‍ه‍ن‌
 • تاریخ انتشار: 1353
 • عنوان: اص‍ول‌ اس‍اس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ (جلد اول)
 • نویسنده: وی‍ک‍ت‍ور ک‍ه‍ن‌
 • تاریخ انتشار: 1351
 • عنوان: اص‍ول‌ اس‍اس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ (جلد دوم)
 • نویسنده: وی‍ک‍ت‍ور ک‍ه‍ن‌
 • تاریخ انتشار: 1351