مرتب سازی براساس:
 • عنوان: اص‍ول‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌
 • نویسنده: دوب‍س‌
 • مترجم: ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د ب‍رادران‌ رف‍ی‍ع‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1350
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اصول شیمی نوین: مقدمه‌ای بر شیمی فیزیک
 • نویسنده: علی‌افضل‌ صمدی
 • تاریخ انتشار: 1350
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک)
 • نویسنده: ج‍ی‌ والاس‌
 • مترجم: احمد غلامی، علیرضا کوچکیhome، عبدالمجید مهدوی‌دامغانی، لیلی تبریزی
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 100000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اص‍ول‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ آل‍ی‌، ی‍ا، راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍ر م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
 • نویسنده: وی‍ک‍ت‍ور ک‍ه‍ن‌
 • تاریخ انتشار: 1352
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اصول مهندسی صنایع غذایی
 • نویسنده: ار.پائول سینگ-دنیس آر هلدمن
 • مترجم: علی مرتضویhome، علی‌اکبر سیف‌کردی، عبدالرضا محمدی‌نافچی، لیلا نوری
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 61000
 • اطلاعات بیشتر و خرید