مرتب سازی براساس:
 • عنوان: اصول ژنتیک حیوانی
 • نویسنده: پی. کاناکراج
 • مترجم: علی‌اصغر اسلمی‌نژاد، یوسف اصلانی، علی سامعی
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 62000
 • کد خرید: 1775333
 • عنوان: اصول ژنتیک کمی و مسائل آن
 • نویسنده: مجتبی طهمورث‌پور
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 36000
 • کد خرید: 1592565
 • عنوان: اصول ژنومیک آماری
 • نویسنده: شیزونگ سو
 • مترجم: سیدمهدی حسینی‌وردنجانی- محمدمهدی شریعتی
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 290000
 • کد خرید: 11235711
 • عنوان: اصول شیمی نوین: مقدمه‌ای بر شیمی فیزیک
 • نویسنده: علی‌افضل‌ صمدی
 • تاریخ انتشار: 1350
 • عنوان: اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک)
 • نویسنده: ج‍ی‌ والاس‌
 • مترجم: احمد غلامی، علیرضا کوچکی، عبدالمجید مهدوی‌دامغانی، لیلی تبریزی
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 100000
 • کد خرید: 11119167
 • عنوان: اصول مدیریت علفهای هرز
 • نویسنده: ریچارد آلدریچ، رابرت کرمر
 • مترجم: محمدحسن راشدمحصل، کریم موسوی
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 39000
 • کد خرید: 1491989
 • عنوان: اص‍ول‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ آل‍ی‌، ی‍ا، راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍ر م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
 • نویسنده: وی‍ک‍ت‍ور ک‍ه‍ن‌
 • تاریخ انتشار: 1352
 • عنوان: اصول مهندسی صنایع غذایی
 • نویسنده: ار.پائول سینگ-دنیس آر هلدمن
 • مترجم: علی مرتضوی، علی‌اکبر سیف‌کردی، عبدالرضا محمدی‌نافچی، لیلا نوری
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 61000
 • کد خرید: 1425630
 • عنوان: اصول نظریه اعداد
 • نویسنده: جان استیلول
 • مترجم: مجید میرزا‌وزیری
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 98000
 • کد خرید: 1458501
 • عنوان: اص‍ول‌ و روش‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‌ (روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌)
 • نویسنده: رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ اش‍راق‍ی‌
 • تاریخ انتشار: ۱۳۴۷
 • عنوان: اصول و کاربردهای میکروبیولوژی خاک
 • نویسنده: دی‍وی‍د، م‌. س‍ی‍ل‍وی‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌]
 • مترجم: ام‍ی‍ر ل‍ک‍زی‍ان‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ن‍رگ‍س‌ م‍ی‍لان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 97000
 • کد خرید: 1710137
 • عنوان: اطلس رنگی تشریح مهره‌داران آزمایشگاهی همراه با شرح کامل و راهنمای تشریح اطلس رنگی تشریح مهره‌داران آزمایشگاهی همراه با شرح کامل و راهنمای تشریح
 • نویسنده: ژیلیان‌ام. کینگ، دیوید کوستانس
 • مترجم: جمشید درویش، م.ه‌. حنفی
 • تاریخ انتشار: 1374
 • کد خرید: 192747