مرتب سازی براساس:
 • عنوان: اطلس رنگی تشریح مهره‌داران آزمایشگاهی همراه با شرح کامل و راهنمای تشریح اطلس رنگی تشریح مهره‌داران آزمایشگاهی همراه با شرح کامل و راهنمای تشریح
 • نویسنده: ژیلیان‌ام. کینگ، دیوید کوستانس
 • مترجم: جمشید درویش، م.ه‌. حنفی
 • تاریخ انتشار: 1374
 • درخواست خرید: 192747
 • عنوان: اطل‍س‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ (ش‍م‍ال‌ و ش‍م‍ال‌ ش‍رق‍ی‌)
 • نویسنده: ع‍ل‍ی‍رض‍ا آش‍وری‌
 • تاریخ انتشار: 1380
 • درخواست خرید: 1207733
 • عنوان: اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی (به انضمام پیشگویی میکروبیولوژیکی و روشهای آنالیز سریع در میکروبیولوژی مواد غذایی)
 • نویسنده: ِعلی مرتضویhome، ال‍ه‍ام‌ خ‍ان‍ی‌‌پ‍ور، ه‍اش‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌‌پ‍رور
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 90000
 • درخواست خرید: 1688731
 • عنوان: افق‌های نوین در مدیریت علف‌های هرز
 • نویسنده: داگلاس‌دی. بوهلر
 • مترجم: محمدحسن راشدمحصلhome، احمد حسینی
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 23000
 • درخواست خرید: 1451292
 • عنوان: اقتصاد بازارهای کشاورزی
 • نویسنده: رون‍ال‍د ش‍ری‍م‍پ‍ر
 • مترجم: سیاوش دهقانیانhome، محمد قربانیhome، ف‍رخ‌دی‍ن‌ ق‍زل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 60000
 • درخواست خرید: 1710136
 • عنوان: اق‍ت‍ص‍اد چ‍ی‍ن‌
 • نویسنده: ژان‌ دل‍ی‍ن‌
 • مترجم: س‍ی‍روس‌ س‍ه‍ام‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1354
 • عنوان: اقتصاد فرسایش خاک
 • نویسنده: ص‍ف‍در ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، محمد قربانیhome
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 18000
 • درخواست خرید: 1765997
 • عنوان: اقتصاد کشاورزی و کشاورزی تجاری
 • نویسنده: ج‍ی‌.‌ال‌. ک‍رام‍ر، س‍ی‌.‌دب‍ل‍ی‍و. ج‍ن‍س‍ن‌، دی‌.‌دی‌ س‍اوت‍گ‍ی‍ت‌
 • مترجم: م‍ح‍م‍د ق‍رب‍ان‍ی‌، زک‍ری‍ا ف‍رج‌زاده‌
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 32000
 • درخواست خرید: 1449082
 • عنوان: اقتصاد محیط زیست
 • نویسنده: آر. ک. ت‍رن‍ر، دی‌. پ‍ی‍رس‌، آی‌. ب‍ات‍م‍ن‌
 • مترجم: سیاوش دهقانیانhome، ع‍وض‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌، مهدی کلاهیhome
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 200000
 • درخواست خرید: 1618608
 • عنوان: اقتصاد محیط زیست برای غیر اقتصاددانان
 • نویسنده: ج‍ان‌ آس‍اف‍و - آج‍ای‍ی‌
 • مترجم: سیاوش دهقانیانhome، زک‍ری‍ا ف‍رج‌زاده‌
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 15000
 • درخواست خرید: 1331012
 • عنوان: اقتصاد مرتع
 • نویسنده: ج‍ان‌ پ‌. ورک‍م‍ن‌
 • مترجم: س‍ی‍اوش‌ ده‍ق‍ان‍ی‍ان‌، ع‍وض‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌، ن‍اص‍ر ش‍اه‍ن‍وش‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 19000
 • درخواست خرید: 1426463
***********************