مرتب سازی براساس:
 • عنوان: واکنشهای گیاهان زراعی به محیط رشد
 • نویسنده: آن‍ت‍ون‍ی‌ ه‍ال‌
 • مترجم: م‍ح‍م‍د ک‍اف‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌ ک‍ام‍ک‍ار، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د م‍ه‍دوی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 13500
 • کد خرید: 1615533
 • عنوان: ورزش بازدارنده آرتریت
 • نویسنده: وال‍ری‌ س‍ی‍س‌، ای‍ان‌ ف‍راس‍ر
 • مترجم: اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ن‍ق‍ی‍ب‍ی‌، ن‍دا م‍م‍ی‍ش‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 8500
 • کد خرید: 11068928
 • عنوان: ورزش: واکسنی برای پیشگیری از بیماریها و ناهنجاریها
 • نویسنده: م‍ه‍دی‌ ب‍ن‍ائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 63000
 • کد خرید: 1889352
 • عنوان: ویروئیدها: کوچکترین عوامل بیماری‌زای گیاهی
 • نویسنده: بهروز جعفرپور، محمدعلی سبک‌خیز
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 77000
 • کد خرید: 1888437
 • عنوان: وی‍روس‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د م‍ی‍ردام‍ادی‌
 • تاریخ انتشار: 1346
 • عنوان: ویروس‌شناسی گیاهی کاربردی
 • نویسنده: دی‍وی‍د واک‍ی‌
 • مترجم: ب‍ه‍روز ج‍ع‍ف‍رپ‍ور ، ب‍ی‍ت‍ا ج‍ع‍ف‍رپ‍ور
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 28000
 • کد خرید: 1592557
 • عنوان: هدایه المتعلمین فی الطب
 • نویسنده: جلال متینی، ربیع‌بن‌احمد اخوینی
 • تاریخ انتشار: 1371
 • کد خرید: 1100230
 • عنوان: هزینه تصادفات ترافیکی ایران
 • نویسنده: اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ آی‍ت‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 14000
 • کد خرید: 1570977
 • عنوان: هشت مقاله تربیتی، فقهی، اجتماعی، کلامی، ادبی
 • نویسنده: سیدجواد مصطفوی
 • تاریخ انتشار: 1373
 • کد خرید: 165467
 • عنوان: هضم و سوخت-ساز در نشخوارکنندگان
 • نویسنده: محسن دانش‌مسگران، عبدالمنصور طهماسبی، علیرضا وکیلی ‬‬
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 36000
 • کد خرید: 1765998
 • عنوان: هنر و سبکهای شعر عربی
 • نویسنده: ش‍وق‍ی‌ ض‍ی‍ف‌
 • مترجم: م‍رض‍ی‍ه‌ آب‍اد
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 200000
 • کد خرید: 11209766
 • عنوان: هنر و سبک‌های نثر عربی
 • نویسنده: شوقی ضیف
 • مترجم: مرضیه آباد، روح الله مهدیان طرقبه
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 185000
 • کد خرید: 11313654