مرتب سازی براساس:
 • عنوان: نگرشی معاصر بر کارآفرینی
 • نویسنده: دان‍ل‍د اف‌. ک‍ورات‍ک‍و، ری‍چ‍ارد ام‌. ه‍اج‍ت‍س
 • مترجم: اب‍راه‍ی‍م‌ ع‍ام‍ل‌م‍ح‍راب‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): دوره 120000
 • درخواست خرید: 1750216
 • عنوان: نگره ماتریسی تحلیل سازه‌ها
 • نویسنده: محمد رضائی پژندhome
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 200000
 • درخواست خرید: 11142068
 • عنوان: نوای گفتار (تکیه، آهنگ، مکث) در فارسی
 • نویسنده: ِتقی وحیدیان کامیارhome
 • تاریخ انتشار: 1379
 • قیمت (ریال): 11000
 • درخواست خرید: 11354894
 • عنوان: نوجوان و خانواده (UFGT نگاهی نوین به روان درمانی نوجوان)
 • نویسنده: بهرامعلی قنبری هاشم آبادیhome، زهرا ودادیان
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 72000
 • درخواست خرید: 11142012
 • عنوان: نوگرایی در شعر معاصر عرب
 • نویسنده: خ‍ل‍ی‍ل‌ذی‍اب‌ اب‍وج‍ه‍ج‍ه‌
 • مترجم: ِمحمدباقر حسینیhome، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌س‍ادات‌ طوس‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1384
 • قیمت (ریال): 15000
 • درخواست خرید: 1351227
 • عنوان: واکنشهای گیاهان زراعی به محیط رشد
 • نویسنده: آن‍ت‍ون‍ی‌ ه‍ال‌
 • مترجم: ِمحمد کافیhome، ب‍ه‍ن‍ام‌ ک‍ام‍ک‍ار، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د م‍ه‍دوی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 13500
 • درخواست خرید: 1615533
 • عنوان: ورزش بازدارنده آرتریت
 • نویسنده: وال‍ری‌ س‍ی‍س‌، ای‍ان‌ ف‍راس‍ر
 • مترجم: ابوالقاسم نقیبیhome، ن‍دا م‍م‍ی‍ش‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 8500
 • درخواست خرید: 11068928
 • عنوان: ورزش: واکسنی برای پیشگیری از بیماریها و ناهنجاریها
 • نویسنده: م‍ه‍دی‌ ب‍ن‍ائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 63000
 • درخواست خرید: 1889352
 • عنوان: ویروئیدها: کوچکترین عوامل بیماری‌زای گیاهی
 • نویسنده: ِبهروز جعفرپورhome، محمدعلی سبک‌خیز
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 77000
 • درخواست خرید: 1888437
 • عنوان: وی‍روس‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د م‍ی‍ردام‍ادی‌
 • تاریخ انتشار: 1346
 • عنوان: ویروس‌شناسی گیاهی کاربردی
 • نویسنده: دی‍وی‍د واک‍ی‌
 • مترجم: ب‍ه‍روز ج‍ع‍ف‍رپ‍ور ، ب‍ی‍ت‍ا ج‍ع‍ف‍رپ‍ور
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 28000
 • درخواست خرید: 1592557