مرتب سازی براساس:
 • عنوان: هدایه المتعلمین فی الطب
 • نویسنده: جلال متینی، ربیع‌بن‌احمد اخوینی
 • تاریخ انتشار: 1371
 • درخواست خرید: 1100230
 • عنوان: هزینه تصادفات ترافیکی ایران
 • نویسنده: اسماعیل آیتیhome
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 14000
 • درخواست خرید: 1570977
 • عنوان: هشت مقاله تربیتی، فقهی، اجتماعی، کلامی، ادبی
 • نویسنده: سیدجواد مصطفوی
 • تاریخ انتشار: 1373
 • درخواست خرید: 165467
 • عنوان: هنر و سبکهای شعر عربی
 • نویسنده: ش‍وق‍ی‌ ض‍ی‍ف‌
 • مترجم: مرضیه آبادhome
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 200000
 • درخواست خرید: 11209766
 • عنوان: هنر و سبک‌های نثر عربی
 • نویسنده: شوقی ضیف
 • مترجم: مرضیه آبادhome، روح الله مهدیان طرقبه
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 185000
 • درخواست خرید: 11313654
 • عنوان: هوا و اقلیم‌شناسی در کشاورزی
 • نویسنده: محمد موسوی بایگیhome، بتول اشرف
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 190000
 • درخواست خرید: 1766006
 • عنوان: ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ان‍دودون‍ت‍ی‍ک‍س‌
 • نویسنده: اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ س‍ن‍دوزی‌
 • تاریخ انتشار: 1352
 • عنوان: یادگیری سامانه نشریات متن باز (اوج 3)
 • نویسنده: پروژه دانش عمومی (PKP) دانشگاه سایمون فریزر
 • مترجم: سیده مریم فضائلی
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 0
 • عنوان: یادنامه ابوالفضل بیهقی: مجموعه سخنرانیهای مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، ‎۲۱ تا ‎۲۵ شهریور ماه ‎۱۳۴۹
 • نویسنده: ِمحمدجعفر یاحقیhome
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 97000
 • درخواست خرید: 1642702
 • عنوان: یادنامه ناصرخسرو: مجموعه مقالات کنگره بین المللی ناصرخسرو: دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی 23 تا 28 شهریور 1353
 • نویسنده: قطب علمی فردوسی و شاهنامه
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 200000
 • درخواست خرید: 11135154
صفحه58 از58