مرتب سازی براساس:
 • عنوان: اقتصاد منابع طبیعی، محیط زیست و سیاستگذاریها
 • نویسنده: ای‌. ک‍ولا
 • مترجم: سیاوش دهقانیانhome، ف‍رخ‌دی‍ن‌ ق‍زل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 185000
 • درخواست خرید: 11189917
 • عنوان: اقتصاد منابع ‌معدنی
 • نویسنده: ک‍اظم‌ اورع‍ی‌، اح‍م‍د خ‍داوردی‌
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 14000
 • درخواست خرید: 1451295
 • عنوان: اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 • نویسنده: ج‍ی‌. ج‍ی‌. ت‍ی‍وزس‍ن‌، داب‍ل‍ی‍و. ج‍ی‌. ف‍اب‍ری‍ک‍ی‌
 • مترجم: م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ش‍ه‍ی‍دی‌پ‍ور، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ آی‍ت‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • درخواست خرید: 1243579
 • عنوان: اقتصاد نوآوری، فناوری‌های جدید و تغییر ساختاری
 • نویسنده: کریستیانو آنتونلی
 • مترجم: ِمحمدرضا کهنسالhome، هادی رفیعی
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 16000
 • درخواست خرید: 1449135
 • عنوان: اقتصاد و بوم شناسی: مرزهای نو و توسعه پایدار
 • نویسنده: ادوارد ب‍ارب‍ی‍ر
 • مترجم: م‍ح‍م‍ود دان‍ش‍ورک‍اخ‍ک‍ی‌، س‍ی‍اوش‌ ده‍ق‍ان‍ی‍ان‌، ف‍رخ‌دی‍ن‌ ق‍زل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 17000
 • درخواست خرید: 1372718
 • عنوان: اقتصادسنجی کاربردی: رهیافتی مدرن با استفاده از EViews و Microfit
 • نویسنده: دیمتریوس آستریو، استفان‌جی هال
 • مترجم: ِحسین محمدیhome، ِعلیرضا کرباسیhome، آزاده تعالی‌مقدم
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 125000
 • درخواست خرید: 1995861
 • عنوان: اکوفیزیولوژی گیاهی
 • نویسنده: ل‍م‍ب‍رز - چ‍اپ‍ی‍ن‌ - پ‍ون‍ز
 • مترجم: علیرضا کوچکیhome... [ و دی‍گ‍ران‌]
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): دوره 250000
 • درخواست خرید: 1611741
 • عنوان: اکوفیزیولوژی گیاهی
 • نویسنده: ل‍م‍ب‍رز - چ‍اپ‍ی‍ن‌ - پ‍ون‍ز
 • مترجم: علیرضا کوچکیhome... [ و دی‍گ‍ران‌]
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): دوره 250000
 • درخواست خرید: 1611727
 • عنوان: اکولوژی بذر
 • نویسنده: مایکل فنر
 • مترجم: محمود خسروی
 • تاریخ انتشار: 1375
 • درخواست خرید: 11280221
 • عنوان: اکولوژی چشم‌اندازهای طبیعی در مدیریت اکوسیستم‌های کشاورزی
 • نویسنده: لیک ریزکوفسکی
 • مترجم: سیدرضا امیری‌ده‌احمدی، علیرضا کوچکیhome، مهدی نصیری محلاتیhome
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 97000
 • درخواست خرید: 11280222
 • عنوان: اکولوژی میکروبی
 • نویسنده: لاری بارتون، دیانا نورثوپ
 • مترجم: ِبهار شهنوازhome
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 260000
 • درخواست خرید: 11316781
***********************