مرتب سازی براساس:
 • عنوان: اگرواکولوژی
 • نویسنده: میگوئل. آلتیری، کلارا نیکولز
 • مترجم: محسن جهانhome، محمدبهزاد امیری، مریم جوادی، مریم جهانی(کندری)
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 120000
 • درخواست خرید: 11153537
 • عنوان: التعریف بالمتنبی من خلال اشعاره
 • نویسنده: محمد فاضلی
 • تاریخ انتشار: 1372
 • درخواست خرید: 11280223
 • عنوان: ال‍ش‍واه‍د ‌ال‍رب‍وب‍ی‍ه‌
 • نویسنده: ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، ب‍ا ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1346
 • عنوان: ال‍ف‍ب‍ای‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
 • نویسنده: اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ن‍ب‍ئ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • درخواست خرید: 11280224
 • عنوان: القاب و مواجب دوره سلاطین صفویه
 • نویسنده: یوسف رحیم‌لو
 • تاریخ انتشار: 1372
 • درخواست خرید: 161398
 • عنوان: الگوهای آماری گسسته و کاربرد آن در علوم اجتماعی
 • نویسنده: شروود اندرسن
 • مترجم: ابوالقاسم بزرگ نیاhome، علی شکاری
 • تاریخ انتشار: 1391
 • قیمت (ریال): 125000
 • درخواست خرید: 163415
 • عنوان: الگوهای خطی تعمیم یافته
 • نویسنده: آن‍ت‌. ج‍ی‌. داب‍س‍ن‌
 • مترجم: ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ن‍ی‍روم‍ن‍د
 • تاریخ انتشار: 1384
 • قیمت (ریال): 24000
 • درخواست خرید: 1347010
 • عنوان: الگوهای خطی تعمیم‌یافته: با کاربردهای آن در علوم و مهندسی
 • نویسنده: داگلاس‌سی. مونتگمری، ریموند مایرز، جفری وینینگ
 • مترجم: حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار: 1384
 • درخواست خرید: 1347010
 • عنوان: الگوهای کمی در تحقیقات بازاریابی
 • نویسنده: فیلیپ‌هنز فرانسس، ریچارد پاپ
 • مترجم: ِمحمدرضا کهنسالhome، هادی رفیعی‌دارانی
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 35000
 • درخواست خرید: 1604179
 • عنوان: انتخاب ژنومی در دام
 • نویسنده: ژول ایرا ولر
 • مترجم: مریم نصرتی،محمدمهدی شریعتیhome
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 180000
 • درخواست خرید: 11450128
***********************