مرتب سازی براساس:
 • عنوان: اگرواکولوژی
 • نویسنده: اس‍ت‍ف‍ن‌آر. گ‍ل‍ی‍س‍م‍ن‌
 • مترجم: مهدی نصیری‌محلاتی، علیرضا کوچکی، پرویز رضوانی، علیرضا بهشتی
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 115000
 • کد خرید: 11209772
 • عنوان: التعریف بالمتنبی من خلال اشعاره
 • نویسنده: محمد فاضلی
 • تاریخ انتشار: 1372
 • کد خرید: 11280223
 • عنوان: ال‍ش‍واه‍د ‌ال‍رب‍وب‍ی‍ه‌
 • نویسنده: ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، ب‍ا ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1346
 • عنوان: ال‍ف‍ب‍ای‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
 • نویسنده: اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ن‍ب‍ئ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • کد خرید: 11280224
 • عنوان: القاب و مواجب دوره سلاطین صفویه
 • نویسنده: یوسف رحیم‌لو
 • تاریخ انتشار: 1372
 • کد خرید: 161398
 • عنوان: الگوریتمهای عددی: محاسبات در علوم و مهندسی
 • نویسنده: جیدو کریشنامورتی، سیامال‌کومار سن
 • مترجم: سیدابوالقاسم بزرگ‌نیا، فائزه توتونیان
 • تاریخ انتشار: 1374
 • کد خرید: 1100091
 • عنوان: الگوهای آماری گسسته و کاربرد آن در علوم اجتماعی
 • نویسنده: شروود اندرسن
 • مترجم: سیدابوالقاسم بزرگ‌نیا، علی شکاری
 • تاریخ انتشار: 1391
 • قیمت (ریال): 125000
 • کد خرید: 163415
 • عنوان: الگوهای خطی تعمیم یافته
 • نویسنده: آن‍ت‌. ج‍ی‌. داب‍س‍ن‌
 • مترجم: ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ن‍ی‍روم‍ن‍د
 • تاریخ انتشار: 1384
 • قیمت (ریال): 24000
 • کد خرید: 1347010
 • عنوان: الگوهای خطی تعمیم‌یافته: با کاربردهای آن در علوم و مهندسی
 • نویسنده: داگلاس‌سی. مونتگمری، ریموند مایرز، جفری وینینگ
 • مترجم: حسینعلی نیرومند
 • تاریخ انتشار: 84
 • کد خرید: 1347010
 • عنوان: الگوهای کمی در تحقیقات بازاریابی
 • نویسنده: فیلیپ‌هنز فرانسس، ریچارد پاپ
 • مترجم: محمدرضا کهنسال، هادی رفیعی‌دارانی
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 35000
 • کد خرید: 1604179
 • عنوان: انتخاب مواد برای طراحی مهندسی
 • نویسنده: م‍ح‍م‍ود م. ف‍رج
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ ح‍ائ‍ری‍ان‌‌اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ح‍داد‌س‍ب‍زوار، ف‍ات‍ح‌ ف‍اض‍ل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 200000
 • کد خرید: 11153339
 • عنوان: انتروپی و مفهوم فیزیکی آن
 • نویسنده: ج‌. اس‌. دگ‍دی‍ل‌
 • مترجم: م‍ح‍م‍ود ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم‌
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 15000
 • کد خرید: 1505162