مرتب سازی براساس:
 • عنوان: الگوهای خطی تعمیم یافته
 • نویسنده: آن‍ت‌. ج‍ی‌. داب‍س‍ن‌
 • مترجم: حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار: 1384
 • قیمت (ریال): 24000
 • درخواست خرید: 1347010
 • عنوان: الگوهای خطی تعمیم‌یافته: با کاربردهای آن در علوم و مهندسی
 • نویسنده: داگلاس‌سی. مونتگمری، ریموند مایرز، جفری وینینگ
 • مترجم: حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار: 1384
 • درخواست خرید: 1347010
 • عنوان: الگوهای کمی در تحقیقات بازاریابی
 • نویسنده: فیلیپ‌هنز فرانسس، ریچارد پاپ
 • مترجم: ِمحمدرضا کهنسالhome، هادی رفیعی‌دارانی
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 35000
 • درخواست خرید: 1604179
 • عنوان: انتخاب ژنومی در دام
 • نویسنده: ژول ایرا ولر
 • مترجم: مریم نصرتی،محمدمهدی شریعتیhome
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 180000
 • درخواست خرید: 11450128
 • عنوان: انتروپی و مفهوم فیزیکی آن
 • نویسنده: ج‌. اس‌. دگ‍دی‍ل‌
 • مترجم: محمود بحرالعلومhome
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 15000
 • درخواست خرید: 1505162
 • عنوان: انتقال حرارت مهندسی: جابجایی، تابش، ...
 • نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ اس‌. ج‍ان‍ا
 • مترجم: ِحسین نوعیhome، ِعلی جباریhome
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 36000
 • درخواست خرید: 1363887
 • عنوان: انتقال حرارت مهندسی: هدایت
 • نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ اس‌. ج‍ان‍ا
 • مترجم: حسین نوعیhome، علی جباریhome
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 23000
 • درخواست خرید: 11072832
 • عنوان: انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 1)
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌، ِحسین نوعیhome
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 135000
 • درخواست خرید: 11162066
 • عنوان: انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 2)
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌،حسین نوعیhome
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 66000
 • درخواست خرید: 1828113
 • عنوان: انتقال گرمای همرفت
 • نویسنده: آدریان بیژن
 • مترجم: جواد ابوالفضلی اصفهانیhome، وحید اطمینان
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 450000
 • درخواست خرید: 11117292