مرتب سازی براساس:
 • عنوان: انتروپی و مفهوم فیزیکی آن
 • نویسنده: ج‌. اس‌. دگ‍دی‍ل‌
 • مترجم: م‍ح‍م‍ود ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم‌
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 15000
 • درخواست خرید: 1505162
 • عنوان: انتقال حرارت مهندسی: جابجایی، تابش، ...
 • نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ اس‌. ج‍ان‍ا
 • مترجم: ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ج‍ب‍اری‌
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 36000
 • درخواست خرید: 1363887
 • عنوان: انتقال حرارت مهندسی: هدایت
 • نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ اس‌. ج‍ان‍ا
 • مترجم: ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ج‍ب‍اری‌
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 23000
 • درخواست خرید: 11072832
 • عنوان: انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 1)
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌، ِحسین نوعیhome
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 135000
 • درخواست خرید: 11162066
 • عنوان: انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 2)
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌،ِحسین نوعیhome
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 66000
 • درخواست خرید: 1828113
 • عنوان: انتقال گرمای همرفت
 • نویسنده: آدریان بیژن
 • مترجم: ِجواد ابوالفضلی اصفهانیhome، وحید اطمینان
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 250000
 • درخواست خرید: 11117292
 • عنوان: اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای
 • نویسنده: نیکلاس سولفانیدیس
 • مترجم: ِرحیم کوهیhome، ِمحمدهادی هادی زادهhome
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 220000
 • درخواست خرید: 11280225
 • عنوان: اندوکرینولوژی و تولیدمثل دامپزشکی مک‌دونالد
 • نویسنده: ام. اچ. پینِدا، ام. پی. دولی
 • مترجم: ِعباس پرهامhome، پریناز توسلیان
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 140000
 • درخواست خرید: 11280226
 • عنوان: ان‍ق‍لاب‌ ف‍ران‍س‍ه‌: ن‍ه‍ض‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر روح‍ی‍ات‌ و طرز ت‍ف‍ک‍ر اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 • نویسنده: م‍ی‍ش‍ل‌ وول‌
 • مترجم: م‍ح‍م‍د م‍ظل‍وم‌ خ‍راس‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • درخواست خرید: 11280227
 • عنوان: ان‍واع‌ ادب‍ی‌ و آث‍ار آن‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
 • نویسنده: ِحسین رزم جوhome
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 22000
 • درخواست خرید: 1745092
***********************