مرتب سازی براساس:
 • عنوان: آزمونهای ارزی‍اب‍ی‌ آس‍ی‍ب‌‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ (ان‍دام‌ فوقانی‌)
 • نویسنده: س‍ن‍درا.‌ج‍ی‌. ش‍ول‍ت‍ز، پ‍گ‍ی‌.‌ای‌. ه‍وگ‍ل‍وم‌، دی‍وی‍د.‌اچ‌. پ‍ری‍ن‌
 • مترجم: الهام حکاکhome، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ی‍ث‍رب‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 100000
 • درخواست خرید: 1497111
 • عنوان: آسیب‌شناسی سیستمیک ماهی
 • نویسنده: ه‍ی‍ودب‍ل‍ی‍و. ف‍رگ‍وس‍ن‌
 • مترجم: داور شاهسونیhome، احمدرضا موثقیhome
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 28000
 • درخواست خرید: 1501675
 • عنوان: آشنایی با برنامه‌ریزی خطی فازی
 • نویسنده: زهرا ناجی عظیمیhome
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 90000
 • درخواست خرید: 11247028
 • عنوان: آشنایی با مکانیک کلاسیک
 • نویسنده: آ.پ‌. آری‍ا
 • مترجم: جعفر گودرزیhome
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 370000
 • درخواست خرید: 11148740
 • عنوان: آشنایی با نظریه نسبیت
 • نویسنده: ویلیام مک‌گیلین
 • مترجم: محسن سربیشه ایhome، فاطمه‌اشرف مقیمی
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 28000
 • درخواست خرید: 1716923
 • عنوان: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ق‍د ادب‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ع‍رب‍ی‌
 • نویسنده: ن‍ج‍م‍ه‌ رج‍ائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • قیمت (ریال): 9450
 • درخواست خرید: 11280219
 • عنوان: آل‍رژی‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‍ی‌
 • نویسنده: رض‍ا ف‍ری‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1363
 • درخواست خرید: 1419
 • عنوان: آمار برای دانشجویان رشته‌های اقتصاد و بازرگانی
 • نویسنده: علی‌اکبر رزمی
 • تاریخ انتشار: 1371
 • درخواست خرید: 1100247
 • عنوان: آمار توصیفی
 • نویسنده: ژرارد کالت
 • مترجم: حسن صادقیhome
 • تاریخ انتشار: 1370
 • قیمت (ریال): 1950
 • درخواست خرید: 1100245
 • عنوان: آموزش مهارتهای والیبال: آشنایی و آمادگی جسمانی با توپ، فراگیری اولیه تکنیکها به انضمام: آموزش مینی والیبال
 • نویسنده: حسین صفاریhome، عشرت شریعتی
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 28000
 • درخواست خرید: 1449201
Page 1 of 60