مرتب سازی براساس:
 • عنوان: شیمی و کارآیی آن (جلد اول)
 • نویسنده: م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌ ف‍ری‍م‍ن‍ت‍ل‌
 • مترجم: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ پ‍س‍ن‍د ... [و دی‍گ‍ران‌]
 • تاریخ انتشار: 1384
 • کد خرید: 1428095
 • عنوان: علم و مهندسی مواد مرکب
 • نویسنده: اف‌. ال‌ م‍ات‍ی‍وس‌، آر. دی‌. راول‍ی‍ن‍گ‍ز
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ ش‍ک‍وه‌ف‍ر، م‍ح‍س‍ن‌ ح‍دادس‍ب‍زوار، ع‍ل‍ی‌ ح‍ائ‍ری‍ان‌اردک‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1384
 • قیمت (ریال): 33000
 • کد خرید: 1490641
 • عنوان: فضاهای متریک با طعم توپولوژی
 • نویسنده: مجید میرزاوزیری
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 160000
 • کد خرید: 1436615
 • عنوان: فیروزه‌های سخن
 • نویسنده: محمدباقر حسینی
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 14000
 • کد خرید: 1462984
 • عنوان: مبانی بهینه سازی سازه ها
 • نویسنده: آر. ت‍ی‌. ه‍ف‍ت‍ک‍ه‌ وزد. گ‍وردال‌
 • مترجم: م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ب‍ش‍ری‌
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 89000
 • کد خرید: 1612034
 • عنوان: مبانی بیوشیمی فیزیک: ساختار و دینامیک درشت مولکولها
 • نویسنده: ک‍ن‍س‍ال‌.ای‌. وان‌ه‍ول‍د، دب‍ل‍ی‍و.س‍ی‌.ک‍ورت‍ی‍س‌ ج‍ان‍س‍ون‌ ، پ‍ی‌.ش‍ی‍ن‍گ‌ ه‍و
 • مترجم: م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍س‍ی‍ن‌دخ‍ت‌ ، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍ح‍م‍درض‍ا لائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 110000
 • کد خرید: 1449182
 • عنوان: مبانی بیوشیمی فیزیک: طیف سنجی و رفتار درشت مولکول ها در محلول
 • نویسنده: ک‍ن‍س‍ال‌.ای‌. وان‌ه‍ول‍د، دب‍ل‍ی‍و.س‍ی‌.ک‍ورت‍ی‍س‌ ج‍ان‍س‍ون‌ ، پ‍ی‌.ش‍ی‍ن‍گ‌ ه‍و
 • مترجم: م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍س‍ی‍ن‌دخ‍ت‌ ، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍ح‍م‍درض‍ا لائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 110000
 • کد خرید: 11117024
 • عنوان: مبانی سیستماتیک جانوری
 • نویسنده: ارنست مایر، پیترد. اشلوک
 • مترجم: امید میرشمسی‌کاخکی ، جمشید درویشی
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 260000
 • کد خرید: 11142417
 • عنوان: مقدمه ای بر کشاورزی پایدار (رهیافت اقتصادی)
 • نویسنده: محمد قربانی، سعید یزدانی، هدی زارع‌ میرک‌آباد
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 75000
 • کد خرید: 1724829
 • عنوان: مقدمه‌ای بر فیزیک آماری
 • نویسنده: کرسون هوانگ
 • مترجم: ابراهیم زمردیان
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 80000
 • کد خرید: 1618539
 • عنوان: مکانیک رودخانه
 • نویسنده: پی‌‌یر ژولین
 • مترجم: محمدرضا جعفرزاده
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 235000
 • کد خرید: 11209773
 • عنوان: مواد و فرایندهای تولید (جلد 1)
 • نویسنده: ای‌. پ‍ال‌ دگ‍ارم‍و، ت‌. ب‍ل‍ک‌، ر. ک‍ه‍س‍ر
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ ح‍ائ‍ری‍ان‌ اردک‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 38000
 • کد خرید: 11086394