مرتب سازی براساس:
 • عنوان: ترمودینامیک
 • نویسنده: جک‌فیلیپ هلمن
 • مترجم: محمدرضا مدرس‌رضوی
 • تاریخ انتشار: 1373
 • قیمت (ریال): 20000
 • کد خرید: 196991
 • عنوان: ترمودینامیک آماری
 • نویسنده: الهه گوهرشادی، مجید موسوی
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 95000
 • کد خرید: 1474378
 • عنوان: تضمین کیفیت و سلامت مواد غذایی (با منشا دامی)
 • نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ت‌. ه‍اب‍رت‌...[و دی‍گ‍ران‌]
 • مترجم: م‍ح‍م‍د مح‍س‍ن‌زاده‌، س‍ع‍ی‍د خ‍ان‍زادی‌
 • تاریخ انتشار: 1391
 • قیمت (ریال): 54000
 • کد خرید: 1831612
 • عنوان: تکنیکهای هیستولوژی و هیستوشیمی (نظری و علمی)
 • نویسنده: ج. ا. کی یرنان
 • مترجم: ناصر مهدوی شهری
 • تاریخ انتشار: 1379
 • قیمت (ریال): 38000
 • کد خرید: 11284987
 • عنوان: جبر خطی عددی و کاربردها (جلد 1)
 • نویسنده: بیسوا نات داتا
 • مترجم: فائزه توتونیان
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 300000
 • کد خرید: 1775785
 • عنوان: جبر خطی عددی و کاربردها (جلد 2)
 • نویسنده: بیسوا نات داتا
 • مترجم: فائزه توتونیان
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 120000
 • کد خرید: 11111065
 • عنوان: رفتار فازی هیدروکربنها
 • نویسنده: طارق‌ اح‍م‍د
 • مترجم: ب‍اب‍ک‌ ام‍ی‍ن‌ش‍ه‍ی‍دی‌، رض‍ا ن‍ع‍ی‍م‍ی‌ت‍اج‍دار
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 140000
 • کد خرید: 11122489
 • عنوان: روشهای اندازه گیری تنوع زیستی
 • نویسنده: حمید اجتهادی، عادل سپهری، حمیدرضا عکافی
 • تاریخ انتشار: 1391
 • قیمت (ریال): 56000
 • کد خرید: 1931024
 • عنوان: زبان برنامه‌نویسی C با رویکرد مهندسی نرم‌افزار
 • نویسنده: پیتر دارنل، فیلیپ مارگولیس
 • مترجم: حامدرضا طارقیان
 • تاریخ انتشار: 1379
 • کد خرید: 1390633
 • عنوان: زمین در گذر زمان
 • نویسنده: ابراهیم قاسمی‌نژاد، علی‌رضا عاشوری، ویدا خاکی
 • تاریخ انتشار: 1385
 • کد خرید: 1775440
 • عنوان: سیر زبانشناسی
 • نویسنده: مهدی مشکوه‌الدینی
 • تاریخ انتشار: 1391
 • قیمت (ریال): 92000
 • کد خرید: 11223549
 • عنوان: شکوه سرودن: بررسی موسیقی شعر در شاهنامه فردوسی بر پایه قافیه و ردیف
 • نویسنده: ن‍ق‍ی‍ب‌ ن‍ق‍وی‌
 • تاریخ انتشار: 1384
 • قیمت (ریال): 20000
 • کد خرید: 1350977