مرتب سازی براساس:
 • عنوان: شیمی و کارآیی آن (جلد اول)
 • نویسنده: م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌ ف‍ری‍م‍ن‍ت‍ل‌
 • مترجم: محمدعلی پسندhome ... [و دی‍گ‍ران‌]
 • تاریخ انتشار: 1384
 • درخواست خرید: 1428095
 • عنوان: علم و مهندسی مواد مرکب
 • نویسنده: اف‌. ال‌ م‍ات‍ی‍وس‌، آر. دی‌. راول‍ی‍ن‍گ‍ز
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ ش‍ک‍وه‌ف‍ر،محسن حداد سبزوارhome،علی حائریان اردکانیhome
 • تاریخ انتشار: 1384
 • قیمت (ریال): 33000
 • درخواست خرید: 1490641
 • عنوان: فضاهای متریک با طعم توپولوژی
 • نویسنده: ِمجید میرزاوزیریhome
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 160000
 • درخواست خرید: 1436615
 • عنوان: فیروزه‌های سخن
 • نویسنده: ِمحمدباقر حسینیhome
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 14000
 • درخواست خرید: 1462984
 • عنوان: مبانی بازاریابی ورزشی
 • نویسنده: پیتز، برندا جی.
 • مترجم: سیدمرتضی عظیم زادهhome، فاطمه حیدری، ابوالقاسم بزم آرا
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 300000
 • درخواست خرید: 11313662
 • عنوان: مبانی بهینه سازی سازه ها
 • نویسنده: آر. ت‍ی‌. ه‍ف‍ت‍ک‍ه‌ وزد. گ‍وردال‌
 • مترجم: محمدحسین ابوالبشریhome
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 89000
 • درخواست خرید: 1612034
 • عنوان: مبانی بیوشیمی فیزیک: ساختار و دینامیک درشت مولکولها
 • نویسنده: ک‍ن‍س‍ال‌.ای‌. وان‌ه‍ول‍د، دب‍ل‍ی‍و.س‍ی‌.ک‍ورت‍ی‍س‌ ج‍ان‍س‍ون‌ ، پ‍ی‌.ش‍ی‍ن‍گ‌ ه‍و
 • مترجم: ِمحمدرضا حسین دختhome ، م‍ح‍م‍درض‍ا لائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 110000
 • درخواست خرید: 1449182
 • عنوان: مبانی بیوشیمی فیزیک: طیف سنجی و رفتار درشت مولکول ها در محلول
 • نویسنده: ک‍ن‍س‍ال‌.ای‌. وان‌ه‍ول‍د، دب‍ل‍ی‍و.س‍ی‌.ک‍ورت‍ی‍س‌ ج‍ان‍س‍ون‌ ، پ‍ی‌.ش‍ی‍ن‍گ‌ ه‍و
 • مترجم: محمدرضا حسین دختhome ، م‍ح‍م‍درض‍ا لائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 110000
 • درخواست خرید: 11117024
 • عنوان: مبانی سیستماتیک جانوری
 • نویسنده: ارنست مایر، پیترد. اشلوک
 • مترجم: امید میرشمسی کاخکیhome ، جمشید درویشی
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 260000
 • درخواست خرید: 11142417
 • عنوان: مقدمه ای بر کشاورزی پایدار (رهیافت اقتصادی)
 • نویسنده: محمد قربانیhome، سعید یزدانی، هدی زارع‌ میرک‌آباد
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 75000
 • درخواست خرید: 1724829
 • عنوان: مقدمه‌ای بر فیزیک آماری
 • نویسنده: کرسون هوانگ
 • مترجم: ابراهیم زمردیانhome
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 80000
 • درخواست خرید: 1618539
 • عنوان: مکانیک رودخانه
 • نویسنده: پی‌‌یر ژولین
 • مترجم: محمدرضا جعفرزادهhome
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 235000
 • درخواست خرید: 11209773