مرتب سازی براساس:
تازه های کتاب
 • عنوان: انتقال گرمای همرفت
 • نویسنده: آدریان بیژن
 • مترجم: جواد ابوالفضلی اصفهانیhome، وحید اطمینان
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 450000
 • درخواست خرید: 11117292
 • عنوان: س‍اخ‍ت‌ آوای‍ی‌ زب‍ان‌
 • نویسنده: مهدی مشکوه الدینیhome
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 66000
 • درخواست خرید: 1618531
 • عنوان: اصول فراوری و نگهداری مواد غذایی
 • نویسنده: فخری شهیدی، آرش کوچکی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 180000
 • عنوان: ترجمه دیداری‌شنیداری : مفاهیم و اصطلاحات
 • نویسنده: مسعود خوش‌سلیقه، سعید عامری، عبداله نوروزی
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 250000
 • عنوان: اکولوژی میکروبی: اکوسیستم‌های غذایی
 • نویسنده: فخری شهیدی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 320000
 • عنوان: علم و هنر مدیریت تطبیق‌پذیر: نوآوری برای کشاورزی پایدار و مدیریت منابع طبیعی
 • نویسنده: کیت‌م. مور
 • مترجم: محسن جهان،‌ جواد عظیم‌ زاده
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 380000
 • عنوان: شاهنامه فردوسی (کوتاه شده) همراه با مقدمه و توضیح دشواریهای متن و اسمهای خاص
 • نویسنده: ابوالقاسم فردوسی
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 1100000
 • درخواست خرید: 1748433
 • عنوان: طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی
 • نویسنده: جواد خوش نگاهhome
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 500000
 • درخواست خرید: 11100218
 • عنوان: مبانی بیوفیزیک
 • نویسنده: محمدرضا حسین دختhome، جمشیدخان چمنی
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 220000
 • درخواست خرید: 11137363
***********************