تازه های کتاب
 • عنوان: آن‍ال‍ی‍ز و طراح‍ی‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ل‍ن‍د (ویرایش جدید - با اصلاحات)
 • نویسنده: ب‍رای‍ان‌ اس‍ت‍ف‍ورد اس‍م‍ی‍ت‌، ال‍ک‍س‌ ک‍ول‌
 • مترجم: ح‍س‍ن‌ ح‍اج‍ی‌ک‍اظم‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 260000
 • کد خرید: 1117316
 • عنوان: آشنایی با برنامه‌ریزی خطی فازی
 • نویسنده: زهرا ناجی‌عظیمی
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 90000
 • کد خرید: 11247028
 • عنوان: روش‌های میکرواستخراج‏‫
 • نویسنده: علی سرافرازیزدی،‌ امیرحسن امیری
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 140000
 • کد خرید: 11251971
 • عنوان: پژواک اندیشه‌های بشری رویکرد نوین به واژه‌شناسی و برابریابی
 • نویسنده: کلثوم صدیقی
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 120000
 • کد خرید: 11235717
 • عنوان: مبانی قندسازی و شربت‌گیری از چغندرقند‮‬ (از مزرعه تا استخراج در کارخانه)‮‬‏‫
 • نویسنده: خلیل بهزاد، مصطفی شهیدی‌نوقابی
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 180000
 • کد خرید: 11242999
 • عنوان: اصول ژنومیک آماری
 • نویسنده: شیزونگ سو
 • مترجم: سیدمهدی حسینی‌وردنجانی- محمدمهدی شریعتی
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 290000
 • کد خرید: 11235711
 • عنوان: روش‌های صحرایی زمین‌شناسی
 • نویسنده: آنجلا ال کو...[و دیگران]
 • مترجم: فرزین قائمی ، بهنام رحیمی ، علی کیوان‌زراعتکار
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 260000
 • کد خرید: 11242997
 • عنوان: روشهای نانوپوشانی اجزای تشکیل دهنده مواد غذایی
 • نویسنده: سی. آناندهاراماکریشنان
 • مترجم: فخری شهیدی، امین سیدیعقوبی
 • تاریخ انتشار: 1395
 • کد خرید: 11251972
 • عنوان: مقدمه‌ای بر بازیافت پلاستیک‌ها
 • نویسنده: وانسا گود‌شیب
 • مترجم: سعید استادموحد
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 100000
 • کد خرید: 11223100
 • عنوان: کنترل کمی و کیفی و موازنه مواد در صنایع تولید قند و شکر
 • نویسنده: خليل بهزاد، مصطفی شهيدی‌نوقابی، محمد الهی
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 100000
 • کد خرید: 11241618
 • عنوان: ت‍وص‍ی‍ف‌ و آم‍وزش‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
 • نویسنده: م‍ه‍دی‌ م‍ش‍ک‍وه‌ال‍دی‍ن‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1395
 • کد خرید: 1472206
 • عنوان: بیوانفورماتیک راهنمای درسی و عملی
 • نویسنده: جاناتان پوسنر
 • مترجم: سعیدرضا وصال، محمد عارفیان
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 380000
صفحه1 از2