مرتب سازی براساس:
 • عنوان: محاسبات عددی-کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات...
 • نویسنده: س‌. و. پ‍ت‍ن‍ک‍ار
 • مترجم: م‍ح‍م‍د م‍ق‍ی‍م‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 150000
 • کد خرید: 1485264
 • عنوان: میکروبیولوژی مواد غذایی (ادمز)
 • نویسنده: ام‌‌.ار. آدم‍ز، ام‌.ا. م‍س‌
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ص‍ادق‍ی‌‌م‍اه‍ون‍ک‌
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 300000
 • کد خرید: 1889012
 • عنوان: میکروبیولوژی مواد غذایی
 • نویسنده: ویلیام فریزیر، دنیس وستهوف
 • مترجم: علی مرتضوی، مهدی کاشانی نژاد، حمید ضیاءالحق
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 340000
 • کد خرید: 1995700
 • عنوان: آنالیز عددی برای دانشجویان علوم و مهندسی
 • نویسنده: اصغر کرایه‌چیان
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 180000
 • کد خرید: 11371809
 • عنوان: ریاضیات مهندسی پیشرفته
 • نویسنده: اص‍غ‍ر ب‍رادران‌‌رح‍ی‍م‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 250000
 • کد خرید: 11122485
 • عنوان: طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی
 • نویسنده: جواد خوش‌نگاه
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 350000
 • کد خرید: 11100218
 • عنوان: مقدمه ای بر میکروبیولوژی صنعتی
 • نویسنده: م‍ای‍ک‍ل‌ ج‍ی‌. وی‍ت‍ز... [ودی‍گ‍ران‌]
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‌، آرش‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 250000
 • کد خرید: 11120809
 • عنوان: مهندسی تهویه مطبوع و حرارت مرکزی
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د م‍ق‍ی‍م‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 300000
 • کد خرید: 1888985
 • عنوان: م‍دل‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ب‍رای‌ آم‍ار
 • نویسنده: ال‍وی‍ن‌ رن‍چ‍ر
 • مترجم: ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ آذرن‍وش‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ب‍زرگ‌ن‍ی‍ا
 • قیمت (ریال): 190000
 • کد خرید: 1963285
 • عنوان: زبان تخصصی مهندسی مکانیک
 • نویسنده: علی کیانی‌فر
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 140000
 • کد خرید: 11122495
 • عنوان: ریزجلبک‌های تراریخته کارخانه‌های سبز سلولی
 • نویسنده: روزا لئون، آرورا گالوان، امیلیو فرناندز
 • مترجم: مازیار حبیبی پیرکوهی، افسانه محکمی، سید حسن مرعشی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 120000
 • عنوان: مقدمه‌ای بر فرایندهای تصادفی
 • نویسنده: پیتروات جونز، پیتر اسمیت
 • مترجم: محمد امینی، ابوالقاسم بزرگ‌نیا
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 150000
 • کد خرید: 11350950