مرتب سازی براساس:
 • عنوان: روش های آماری برای جغرافیا (راهنمای دانشجو)
 • نویسنده: پیتر آ راجرسون
 • مترجم: حمید شایان و دیگران
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 220000
 • عنوان: مهره داران کالبدشناسی مقایسه ای، عملکرد، تکامل
 • نویسنده: کنت وی کاردونگ
 • مترجم: منصور علی آبادیان، زین العابدین محمدی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 700000
 • عنوان: چند شکلی های تک نوکلئوتیدی (SNPs) در ژنوم
 • نویسنده: محمدرضا نصیری
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 130000
 • عنوان: آنالیز و طراحی سازه های بلند (ویرایش جدید - با اصلاحات)
 • نویسنده: برایان استنفورد اسمیت، الکس کول
 • مترجم: حسن حاجی کاظمی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 300000
 • کد خرید: 1117316
 • عنوان: محاسبات عددی-کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات...
 • نویسنده: س‌. و. پ‍ت‍ن‍ک‍ار
 • مترجم: م‍ح‍م‍د م‍ق‍ی‍م‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 150000
 • کد خرید: 1485264
 • عنوان: میکروبیولوژی مواد غذایی (ادمز)
 • نویسنده: ام‌‌.ار. آدم‍ز، ام‌.ا. م‍س‌
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ص‍ادق‍ی‌‌م‍اه‍ون‍ک‌
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 300000
 • کد خرید: 1889012
 • عنوان: میکروبیولوژی مواد غذایی
 • نویسنده: ویلیام فریزیر، دنیس وستهوف
 • مترجم: علی مرتضوی، مهدی کاشانی نژاد، حمید ضیاءالحق
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 340000
 • کد خرید: 1995700
 • عنوان: آنالیز عددی برای دانشجویان علوم و مهندسی
 • نویسنده: اصغر کرایه‌چیان
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 180000
 • کد خرید: 11371809
 • عنوان: مقدمه ای بر میکروبیولوژی صنعتی
 • نویسنده: م‍ای‍ک‍ل‌ ج‍ی‌. وی‍ت‍ز... [ودی‍گ‍ران‌]
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‌، آرش‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 250000
 • کد خرید: 11120809
 • عنوان: مهندسی تهویه مطبوع و حرارت مرکزی
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د م‍ق‍ی‍م‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 300000
 • کد خرید: 1888985
 • عنوان: زبان تخصصی مهندسی مکانیک
 • نویسنده: علی کیانی‌فر
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 140000
 • کد خرید: 11122495
 • عنوان: ریزجلبک‌های تراریخته کارخانه‌های سبز سلولی
 • نویسنده: روزا لئون، آرورا گالوان، امیلیو فرناندز
 • مترجم: مازیار حبیبی پیرکوهی، افسانه محکمی، سید حسن مرعشی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 120000