• عنوان : تحلیل آماری چند متغیری کاربردی
 • نویسنده : ریچارد آ جانسون، دین دبلیو ویچن
 • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 370000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : تحلیل رگرسیون با مثال
 • نویسنده : س‍م‍پ‍ری‍ت‌ چ‍ت‍رج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌‌اس‌. ه‍ادی‌، ب‍رت‍رام‌ پ‍رای‍س‌
 • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار : 1389
 • قیمت (ریال) : 53000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : الگوهای خطی تعمیم‌یافته: با کاربردهای آن در علوم و مهندسی
 • نویسنده : داگلاس‌سی. مونتگمری، ریموند مایرز، جفری وینینگ
 • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار : 1384
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : تحلیل آماری داده‌های رسته‌ای
 • نویسنده : ارلینگ بی. آندرسن
 • مترجم : علی مشکانیhome
 • تاریخ انتشار : 1383
 • قیمت (ریال) : 35500
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : الگوهای خطی تعمیم یافته
 • نویسنده : آن‍ت‌. ج‍ی‌. داب‍س‍ن‌
 • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار : 1384
 • قیمت (ریال) : 24000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : تحلیل رگرسیون غیرخطی و کاربردهای آن
 • نویسنده : داگ‍لاس‌ ام‌. ب‍ی‍ت‍ز، دون‍ال‍د ج‍ی‌. وات‍ز
 • مترجم : ح‍ج‍ت‌ رض‍ای‍ی‌ پ‍ژن‍د، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ب‍زرگ‌ن‍ی‍ا
 • تاریخ انتشار : 1381
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : رگرسیون خطی کاربردی
 • نویسنده : سنفورد وایزبرگ
 • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار : 1372
منتشرشده در کتابها