• عنوان : تحلیل آماری چند متغیری کاربردی
  • نویسنده : ریچارد آ جانسون، دین دبلیو ویچن
  • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 370000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : تحلیل رگرسیون با مثال
  • نویسنده : س‍م‍پ‍ری‍ت‌ چ‍ت‍رج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌‌اس‌. ه‍ادی‌، ب‍رت‍رام‌ پ‍رای‍س‌
  • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
  • تاریخ انتشار : 1389
  • قیمت (ریال) : 53000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : الگوهای خطی تعمیم‌یافته: با کاربردهای آن در علوم و مهندسی
  • نویسنده : داگلاس‌سی. مونتگمری، ریموند مایرز، جفری وینینگ
  • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
  • تاریخ انتشار : 1384
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : تحلیل آماری داده‌های رسته‌ای
  • نویسنده : ارلینگ بی. آندرسن
  • مترجم : علی مشکانیhome
  • تاریخ انتشار : 1383
  • قیمت (ریال) : 35500
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : الگوهای خطی تعمیم یافته
  • نویسنده : آن‍ت‌. ج‍ی‌. داب‍س‍ن‌
  • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
  • تاریخ انتشار : 1384
  • قیمت (ریال) : 24000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : تحلیل رگرسیون غیرخطی و کاربردهای آن
  • نویسنده : داگ‍لاس‌ ام‌. ب‍ی‍ت‍ز، دون‍ال‍د ج‍ی‌. وات‍ز
  • مترجم : ح‍ج‍ت‌ رض‍ای‍ی‌ پ‍ژن‍د، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ب‍زرگ‌ن‍ی‍ا
  • تاریخ انتشار : 1381
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : رگرسیون خطی کاربردی
  • نویسنده : سنفورد وایزبرگ
  • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
  • تاریخ انتشار : 1372
منتشرشده در کتابها