• عنوان : آمار توصیفی
 • نویسنده : ژرارد کالت
 • مترجم : حسن صادقیhome
 • تاریخ انتشار : 1370
 • قیمت (ریال) : 1950
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : آمار برای دانشجویان رشته‌های اقتصاد و بازرگانی
 • نویسنده : علی‌اکبر رزمی
 • تاریخ انتشار : 1371
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : الگوهای خطی تعمیم‌یافته: با کاربردهای آن در علوم و مهندسی
 • نویسنده : داگلاس‌سی. مونتگمری، ریموند مایرز، جفری وینینگ
 • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار : 1384
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : الگوهای آماری گسسته و کاربرد آن در علوم اجتماعی
 • نویسنده : شروود اندرسن
 • مترجم : ابوالقاسم بزرگ نیاhome، علی شکاری
 • تاریخ انتشار : 1391
 • قیمت (ریال) : 125000
منتشرشده در کتابها