• عنوان : آمار برای دانشجویان رشته‌های اقتصاد و بازرگانی
  • نویسنده : علی‌اکبر رزمی
  • تاریخ انتشار : 1371
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : آمار توصیفی
  • نویسنده : ژرارد کالت
  • مترجم : حسن صادقیhome
  • تاریخ انتشار : 1370
  • قیمت (ریال) : 1950
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : الگوهای خطی تعمیم‌یافته: با کاربردهای آن در علوم و مهندسی
  • نویسنده : داگلاس‌سی. مونتگمری، ریموند مایرز، جفری وینینگ
  • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
  • تاریخ انتشار : 1384
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : الگوهای آماری گسسته و کاربرد آن در علوم اجتماعی
  • نویسنده : شروود اندرسن
  • مترجم : ابوالقاسم بزرگ نیاhome، علی شکاری
  • تاریخ انتشار : 1391
  • قیمت (ریال) : 125000
منتشرشده در کتابها