• عنوان : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌: روش‍ه‍ای‌ ی‍ک‌‌م‍ت‍غ‍ی‍ری‌ و چ‍ن‍د‌م‍ت‍غ‍ی‍ری‌
  • نویسنده : وی‍ل‍ی‍ام‌ دب‍ل‍ی‍و.‌اس‌. وی‌
  • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 300000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : تحلیل آماری چند متغیری کاربردی
  • نویسنده : ریچارد آ جانسون، دین دبلیو ویچن
  • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 370000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : تحلیل رگرسیون با مثال
  • نویسنده : س‍م‍پ‍ری‍ت‌ چ‍ت‍رج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌‌اس‌. ه‍ادی‌، ب‍رت‍رام‌ پ‍رای‍س‌
  • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
  • تاریخ انتشار : 1389
  • قیمت (ریال) : 53000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : آمار برای دانشجویان رشته‌های اقتصاد و بازرگانی
  • نویسنده : علی‌اکبر رزمی
  • تاریخ انتشار : 1371
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : آمار توصیفی
  • نویسنده : ژرارد کالت
  • مترجم : حسن صادقیhome
  • تاریخ انتشار : 1370
  • قیمت (ریال) : 1950
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : برنامه‌ریزی خطی (روشها و کاربردها)
  • نویسنده : سل آی گس
  • مترجم : فائزه توتونیانhome
  • تاریخ انتشار : 1389
  • قیمت (ریال) : 94000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : روشهای آماری ناپارامتری کاربردی
  • نویسنده : پی. اسپرنت، ان.سی.اسمیتون
  • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
  • تاریخ انتشار : 1390
  • قیمت (ریال) : 80000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : تجزیه و تحلیل سریهای زمانی
  • نویسنده : جاناتان کرایر
  • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 165000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : اس‍اس‌ روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
  • نویسنده : آل‍ن‌ - ل‌ - ادواردز
  • مترجم : م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ت‍ه‍ران‍ی‍ان‌
  • تاریخ انتشار : 1360
منتشرشده در کتابها
صفحه1 از2