• عنوان : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌: روش‍ه‍ای‌ ی‍ک‌‌م‍ت‍غ‍ی‍ری‌ و چ‍ن‍د‌م‍ت‍غ‍ی‍ری‌
 • نویسنده : وی‍ل‍ی‍ام‌ دب‍ل‍ی‍و.‌اس‌. وی‌
 • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 300000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : تحلیل آماری چند متغیری کاربردی
 • نویسنده : ریچارد آ جانسون، دین دبلیو ویچن
 • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 370000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : تحلیل رگرسیون با مثال
 • نویسنده : س‍م‍پ‍ری‍ت‌ چ‍ت‍رج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌‌اس‌. ه‍ادی‌، ب‍رت‍رام‌ پ‍رای‍س‌
 • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار : 1389
 • قیمت (ریال) : 53000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : آمار توصیفی
 • نویسنده : ژرارد کالت
 • مترجم : حسن صادقیhome
 • تاریخ انتشار : 1370
 • قیمت (ریال) : 1950
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : آمار برای دانشجویان رشته‌های اقتصاد و بازرگانی
 • نویسنده : علی‌اکبر رزمی
 • تاریخ انتشار : 1371
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : برنامه‌ریزی خطی (روشها و کاربردها)
 • نویسنده : سل آی گس
 • مترجم : فائزه توتونیانhome
 • تاریخ انتشار : 1389
 • قیمت (ریال) : 94000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : تجزیه و تحلیل سریهای زمانی
 • نویسنده : جاناتان کرایر
 • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار : 1394
 • قیمت (ریال) : 165000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : اس‍اس‌ روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 • نویسنده : آل‍ن‌ - ل‌ - ادواردز
 • مترجم : م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ت‍ه‍ران‍ی‍ان‌
 • تاریخ انتشار : 1360
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : روشهای آماری ناپارامتری کاربردی
 • نویسنده : پی. اسپرنت، ان.سی.اسمیتون
 • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار : 1390
 • قیمت (ریال) : 80000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : الگوهای خطی تعمیم‌یافته: با کاربردهای آن در علوم و مهندسی
 • نویسنده : داگلاس‌سی. مونتگمری، ریموند مایرز، جفری وینینگ
 • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار : 1384
منتشرشده در کتابها
صفحه1 از2