• عنوان : محاسبات عددی-کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات...
  • نویسنده : س‌. و. پ‍ت‍ن‍ک‍ار
  • مترجم : محمد مقیمانhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 150000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 1)
  • نویسنده : م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌، ِحسین نوعیhome
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 135000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 2)
  • نویسنده : م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌،حسین نوعیhome
  • تاریخ انتشار : 1390
  • قیمت (ریال) : 66000
منتشرشده در کتابها