• عنوان : تحلیل آماری چند متغیری کاربردی
  • نویسنده : ریچارد آ جانسون، دین دبلیو ویچن
  • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 370000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : تحلیل آماری داده‌های رسته‌ای
  • نویسنده : ارلینگ بی. آندرسن
  • مترجم : علی مشکانیhome
  • تاریخ انتشار : 1383
  • قیمت (ریال) : 35500
منتشرشده در کتابها