• عنوان : مبانی سیستماتیک جانوری
 • نویسنده : ارنست مایر، پیترد. اشلوک
 • مترجم : امید میرشمسی کاخکیhome ، جمشید درویشی
 • تاریخ انتشار : 1394
 • قیمت (ریال) : 260000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

منتشرشده در کتابها

 • عنوان : آسیب‌شناسی سیستمیک ماهی
 • نویسنده : ه‍ی‍ودب‍ل‍ی‍و. ف‍رگ‍وس‍ن‌
 • مترجم : داور شاهسونیhome، احمدرضا موثقیhome
 • تاریخ انتشار : 1387
 • قیمت (ریال) : 28000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : اطلس رنگی تشریح مهره‌داران آزمایشگاهی همراه با شرح کامل و راهنمای تشریح اطلس رنگی تشریح مهره‌داران آزمایشگاهی همراه با شرح کامل و راهنمای تشریح
 • نویسنده : ژیلیان‌ام. کینگ، دیوید کوستانس
 • مترجم : جمشید درویش، م.ه‌. حنفی
 • تاریخ انتشار : 1374
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : روشهای تحلیل آماری در بی مهرگان کف زی
 • نویسنده : ج‍ی‌. ام‌. ال‍ی‍وت‌
 • مترجم : منصور علی آبادیانhome
 • تاریخ انتشار : 1384
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : رده‌بندی حشرات (جلد اول)
 • نویسنده : مهدی مدرس اولhome
 • تاریخ انتشار : 1389
 • قیمت (ریال) : 78000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : رده‌بندی حشرات (جلد دوم)
 • نویسنده : مهدی مدرس اولhome
 • تاریخ انتشار : 1389
 • قیمت (ریال) : 128000
منتشرشده در کتابها