• عنوان : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌: روش‍ه‍ای‌ ی‍ک‌‌م‍ت‍غ‍ی‍ری‌ و چ‍ن‍د‌م‍ت‍غ‍ی‍ری‌
  • نویسنده : وی‍ل‍ی‍ام‌ دب‍ل‍ی‍و.‌اس‌. وی‌
  • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 300000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : تحلیل آماری چند متغیری کاربردی
  • نویسنده : ریچارد آ جانسون، دین دبلیو ویچن
  • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 370000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : ج‍ب‍ر خ‍طی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌
  • نویسنده : گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌ اس‍ت‍ران‍گ‌
  • مترجم : ح‍ج‍ت‌ رض‍ای‍ی‌ پ‍ژن‍د، ابوالقاسم بزرگ نیاhome
  • تاریخ انتشار : 1393
  • قیمت (ریال) : 180000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : جبر خطی عددی و کاربردها (جلد 1)
  • نویسنده : بیسوا نات داتا
  • مترجم : فائزه توتونیانhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 300000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : آمار برای دانشجویان رشته‌های اقتصاد و بازرگانی
  • نویسنده : علی‌اکبر رزمی
  • تاریخ انتشار : 1371
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : آمار توصیفی
  • نویسنده : ژرارد کالت
  • مترجم : حسن صادقیhome
  • تاریخ انتشار : 1370
  • قیمت (ریال) : 1950
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : فضاهای متریک با طعم توپولوژی
  • نویسنده : ِمجید میرزاوزیریhome
  • تاریخ انتشار : 1388
  • قیمت (ریال) : 160000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : برنامه‌ریزی خطی (روشها و کاربردها)
  • نویسنده : سل آی گس
  • مترجم : فائزه توتونیانhome
  • تاریخ انتشار : 1389
  • قیمت (ریال) : 94000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
منتشرشده در کتابهای برگزیده
صفحه1 از4