• عنوان : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌: روش‍ه‍ای‌ ی‍ک‌‌م‍ت‍غ‍ی‍ری‌ و چ‍ن‍د‌م‍ت‍غ‍ی‍ری‌
 • نویسنده : وی‍ل‍ی‍ام‌ دب‍ل‍ی‍و.‌اس‌. وی‌
 • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 300000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : تحلیل آماری چند متغیری کاربردی
 • نویسنده : ریچارد آ جانسون، دین دبلیو ویچن
 • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 370000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : ج‍ب‍ر خ‍طی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌
 • نویسنده : گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌ اس‍ت‍ران‍گ‌
 • مترجم : ح‍ج‍ت‌ رض‍ای‍ی‌ پ‍ژن‍د، ابوالقاسم بزرگ نیاhome
 • تاریخ انتشار : 1393
 • قیمت (ریال) : 180000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : جبر خطی عددی و کاربردها (جلد 1)
 • نویسنده : بیسوا نات داتا
 • مترجم : فائزه توتونیانhome
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 300000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : فضاهای متریک با طعم توپولوژی
 • نویسنده : ِمجید میرزاوزیریhome
 • تاریخ انتشار : 1388
 • قیمت (ریال) : 160000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

منتشرشده در کتابها

 • عنوان : آمار توصیفی
 • نویسنده : ژرارد کالت
 • مترجم : حسن صادقیhome
 • تاریخ انتشار : 1370
 • قیمت (ریال) : 1950
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : آمار برای دانشجویان رشته‌های اقتصاد و بازرگانی
 • نویسنده : علی‌اکبر رزمی
 • تاریخ انتشار : 1371
منتشرشده در کتابها

منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : برنامه‌ریزی خطی (روشها و کاربردها)
 • نویسنده : سل آی گس
 • مترجم : فائزه توتونیانhome
 • تاریخ انتشار : 1389
 • قیمت (ریال) : 94000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
صفحه1 از4