• عنوان : دستور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتاری
 • نویسنده : م‍ه‍دی‌ م‍ش‍ک‍وه‌ال‍دی‍ن‍ی‌
 • تاریخ انتشار : 1397
 • قیمت (ریال) : 150000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : فرهنگ جهانگیری (جلد 1و2)
 • نویسنده : حسین‌بن‌حسن جمال‌الدین‌انجوی
 • تاریخ انتشار : 1376
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : توصیف و آموزش زبان فارسی
 • نویسنده : مهدی مشکوه الدینیhome
 • تاریخ انتشار : 1397
 • قیمت (ریال) : 240000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : برون فکنی اندیشه در مهارت خواندن در زبان دوم
 • نویسنده : بهزاد قنسولیhome
 • تاریخ انتشار : 1392
 • قیمت (ریال) : 60000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : راهنمای گردآوری و توصیف گویشها
 • نویسنده : رضا زمردیان
 • تاریخ انتشار : 1385
 • قیمت (ریال) : 8000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : فرهنگ ریشه شناختی واژه ها و کوتاه نوشته های دخیل اروپایی و آمریکایی در فارسی
 • نویسنده : رض‍ا زم‍ردی‍ان‌
 • تاریخ انتشار : 1384
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : رویکرد زبان‌شناختی به نحو عربی
 • نویسنده : سیدحسین سیدیhome
 • تاریخ انتشار : 1392
 • قیمت (ریال) : 93000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : فرهنگ جهانگیری (جلد 3)
 • نویسنده : حسین‌بن‌حسن جمال‌الدین‌انجوی
 • تاریخ انتشار : 1376
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : فارسی هروی: زبان گفتاری هرات
 • نویسنده : م‍ح‍م‍دآص‍ف‌ ف‍ک‍رت‌
 • تاریخ انتشار : 1376
منتشرشده در کتابها