• عنوان : آزمونهای ارزی‍اب‍ی‌ آس‍ی‍ب‌‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ (ان‍دام‌ فوقانی‌)
    • نویسنده : س‍ن‍درا.‌ج‍ی‌. ش‍ول‍ت‍ز، پ‍گ‍ی‌.‌ای‌. ه‍وگ‍ل‍وم‌، دی‍وی‍د.‌اچ‌. پ‍ری‍ن‌
    • مترجم : الهام حکاکhome، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ی‍ث‍رب‍ی‌
    • تاریخ انتشار : 1386
    • قیمت (ریال) : 100000
منتشرشده در کتابها