• عنوان : مبانی سیستماتیک جانوری
  • نویسنده : ارنست مایر، پیترد. اشلوک
  • مترجم : امید میرشمسی کاخکیhome ، جمشید درویشی
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 260000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : آسیب‌شناسی سیستمیک ماهی
  • نویسنده : ه‍ی‍ودب‍ل‍ی‍و. ف‍رگ‍وس‍ن‌
  • مترجم : داور شاهسونیhome، احمدرضا موثقیhome
  • تاریخ انتشار : 1387
  • قیمت (ریال) : 28000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : رده‌بندی حشرات (جلد اول)
  • نویسنده : مهدی مدرس اولhome
  • تاریخ انتشار : 1389
  • قیمت (ریال) : 78000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : رده‌بندی حشرات (جلد دوم)
  • نویسنده : مهدی مدرس اولhome
  • تاریخ انتشار : 1389
  • قیمت (ریال) : 128000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : اطلس رنگی تشریح مهره‌داران آزمایشگاهی همراه با شرح کامل و راهنمای تشریح اطلس رنگی تشریح مهره‌داران آزمایشگاهی همراه با شرح کامل و راهنمای تشریح
  • نویسنده : ژیلیان‌ام. کینگ، دیوید کوستانس
  • مترجم : جمشید درویش، م.ه‌. حنفی
  • تاریخ انتشار : 1374
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : روشهای تحلیل آماری در بی مهرگان کف زی
  • نویسنده : ج‍ی‌. ام‌. ال‍ی‍وت‌
  • مترجم : منصور علی آبادیانhome
  • تاریخ انتشار : 1384
منتشرشده در کتابها