• عنوان : آزمونهای ارزی‍اب‍ی‌ آس‍ی‍ب‌‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ (ان‍دام‌ فوقانی‌)
  • نویسنده : س‍ن‍درا.‌ج‍ی‌. ش‍ول‍ت‍ز، پ‍گ‍ی‌.‌ای‌. ه‍وگ‍ل‍وم‌، دی‍وی‍د.‌اچ‌. پ‍ری‍ن‌
  • مترجم : الهام حکاکhome، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ی‍ث‍رب‍ی‌
  • تاریخ انتشار : 1386
  • قیمت (ریال) : 100000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : ایمونوگلوبولین ها: ساختمان و عملکرد
  • نویسنده : رول‍د ن‍زل‍ی‍ن‌
  • مترجم : غلامرضا هاشمی تبارhome، ِمسعود رجبیونhome، م‍ری‍م‌ م‍ل‍ک‍ی‌
  • تاریخ انتشار : 1385
  • قیمت (ریال) : 23000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : عشق و زندگی (درمان بیماریهای روحی و جسمی با عشق و مهرورزی)
  • نویسنده : دی‍ن‌ ارن‍ی‍ش‌
  • مترجم : اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ پ‍وزش‌
  • تاریخ انتشار : 1382
  • قیمت (ریال) : 11500
منتشرشده در کتابها