• عنوان : آشنایی با مکانیک کلاسیک
 • نویسنده : آ.پ‌. آری‍ا
 • مترجم : جعفر گودرزیhome
 • تاریخ انتشار : 1394
 • قیمت (ریال) : 370000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : محاسبات عددی-کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات...
 • نویسنده : س‌. و. پ‍ت‍ن‍ک‍ار
 • مترجم : محمد مقیمانhome
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 150000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : آشنایی با نظریه نسبیت
 • نویسنده : ویلیام مک‌گیلین
 • مترجم : محسن سربیشه ایhome، فاطمه‌اشرف مقیمی
 • تاریخ انتشار : 1389
 • قیمت (ریال) : 28000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای
 • نویسنده : نیکلاس سولفانیدیس
 • مترجم : رحیم کوهیhome،محمدهادی هادی زادهhome
 • تاریخ انتشار : 1393
 • قیمت (ریال) : 220000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : روشهای ریاضی در علوم فیزیکی (جلد 1)
 • نویسنده : م‍ری‌ ال‌. ب‍وس‌
 • مترجم : ج‍م‍ش‍ی‍د ق‍ن‍ب‍ری‌، رح‍ی‍م‌ ک‍وه‍ی‌ ف‍ائ‍ق‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ ه‍ادی‌زاده‌ ی‍زدی‌
 • تاریخ انتشار : 1374
 • قیمت (ریال) : 9100
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 1)
 • نویسنده : م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌، ِحسین نوعیhome
 • تاریخ انتشار : 1394
 • قیمت (ریال) : 135000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 2)
 • نویسنده : م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌،حسین نوعیhome
 • تاریخ انتشار : 1390
 • قیمت (ریال) : 66000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : ترمودینامیک
 • نویسنده : جک‌فیلیپ هلمن
 • مترجم : ِمحمدرضا مدرس رضویhome
 • تاریخ انتشار : 1373
 • قیمت (ریال) : 20000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : مقدمه‌ای بر فیزیک آماری
 • نویسنده : کرسون هوانگ
 • مترجم : ابراهیم زمردیانhome
 • تاریخ انتشار : 1393
 • قیمت (ریال) : 80000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : فیزیک مغناطیس و مواد مغناطیسی
 • نویسنده : کی.اچ.جِی. بوشو، اف. ار. دو بوئر
 • مترجم : شكوفه طباطبایی‌يزدی،ناصر تجبرhome
 • تاریخ انتشار : 1395
 • قیمت (ریال) : 125000
منتشرشده در کتابها
صفحه1 از2