• عنوان : آشنایی با مکانیک کلاسیک
  • نویسنده : آ.پ‌. آری‍ا
  • مترجم : جعفر گودرزیhome
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 370000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : محاسبات عددی-کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات...
  • نویسنده : س‌. و. پ‍ت‍ن‍ک‍ار
  • مترجم : محمد مقیمانhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 150000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : آشنایی با نظریه نسبیت
  • نویسنده : ویلیام مک‌گیلین
  • مترجم : محسن سربیشه ایhome، فاطمه‌اشرف مقیمی
  • تاریخ انتشار : 1389
  • قیمت (ریال) : 28000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای
  • نویسنده : نیکلاس سولفانیدیس
  • مترجم : رحیم کوهیhome،محمدهادی هادی زادهhome
  • تاریخ انتشار : 1393
  • قیمت (ریال) : 220000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 1)
  • نویسنده : م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌، ِحسین نوعیhome
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 135000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 2)
  • نویسنده : م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌،حسین نوعیhome
  • تاریخ انتشار : 1390
  • قیمت (ریال) : 66000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : روشهای ریاضی در علوم فیزیکی (جلد 1)
  • نویسنده : م‍ری‌ ال‌. ب‍وس‌
  • مترجم : ج‍م‍ش‍ی‍د ق‍ن‍ب‍ری‌، رح‍ی‍م‌ ک‍وه‍ی‌ ف‍ائ‍ق‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ ه‍ادی‌زاده‌ ی‍زدی‌
  • تاریخ انتشار : 1374
  • قیمت (ریال) : 9100
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : ترمودینامیک
  • نویسنده : جک‌فیلیپ هلمن
  • مترجم : ِمحمدرضا مدرس رضویhome
  • تاریخ انتشار : 1373
  • قیمت (ریال) : 20000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : مقدمه‌ای بر فیزیک آماری
  • نویسنده : کرسون هوانگ
  • مترجم : ابراهیم زمردیانhome
  • تاریخ انتشار : 1393
  • قیمت (ریال) : 80000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : فیزیک مغناطیس و مواد مغناطیسی
  • نویسنده : کی.اچ.جِی. بوشو، اف. ار. دو بوئر
  • مترجم : شكوفه طباطبایی‌يزدی،ناصر تجبرhome
  • تاریخ انتشار : 1395
  • قیمت (ریال) : 125000
منتشرشده در کتابها
صفحه1 از2