• عنوان : آنالیز و طراحی سازه های بلند (ویرایش جدید - با اصلاحات)
  • نویسنده : برایان استنفورد اسمیت، الکس کول
  • مترجم : حسن حاجی کاظمی
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 300000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : مبانی بهینه سازی سازه ها
  • نویسنده : آر. ت‍ی‌. ه‍ف‍ت‍ک‍ه‌ وزد. گ‍وردال‌
  • مترجم : محمدحسین ابوالبشریhome
  • تاریخ انتشار : 1382
  • قیمت (ریال) : 89000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : روشهای خمیری برای سازه‌های فولادی و بتنی
  • نویسنده : استوارت موی
  • مترجم : محمدرضا اصفهانی
  • تاریخ انتشار : 1376
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : طراحی ارتجاعی و خمیری سازه‌های فولادی منطبق بر آیین‌نامه‌های: سازه‌های فولادی ایران ...
  • نویسنده : جان جانسون، چارلز‌جی سالمون
  • مترجم : فریدون ایرانیhome
  • تاریخ انتشار : 1392
  • قیمت (ریال) : 250000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : راه‍ن‍م‍ای‌ طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌
  • نویسنده : فریدون ایرانیhome
  • تاریخ انتشار : 1393
  • قیمت (ریال) : 80000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : راه‍ن‍م‍ای‌ طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ "ض‍واب‍ط طراح‍ی‌" م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ر آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌: س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ای‍ران‌۱۳۷۹ ،AISC - 1989
  • نویسنده : ف‍ری‍دون‌ ای‍ران‍ی‌
  • تاریخ انتشار : 1381
  • قیمت (ریال) : 15000
منتشرشده در کتابها