• عنوان : آنالیز و طراحی سازه های بلند (ویرایش جدید - با اصلاحات)
 • نویسنده : برایان استنفورد اسمیت، الکس کول
 • مترجم : حسن حاجی کاظمی
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 300000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : مبانی بهینه سازی سازه ها
 • نویسنده : آر. ت‍ی‌. ه‍ف‍ت‍ک‍ه‌ وزد. گ‍وردال‌
 • مترجم : محمدحسین ابوالبشریhome
 • تاریخ انتشار : 1382
 • قیمت (ریال) : 89000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : روشهای خمیری برای سازه‌های فولادی و بتنی
 • نویسنده : استوارت موی
 • مترجم : محمدرضا اصفهانی
 • تاریخ انتشار : 1376
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : طراحی ارتجاعی و خمیری سازه‌های فولادی منطبق بر آیین‌نامه‌های: سازه‌های فولادی ایران ...
 • نویسنده : جان جانسون، چارلز‌جی سالمون
 • مترجم : فریدون ایرانیhome
 • تاریخ انتشار : 1392
 • قیمت (ریال) : 250000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : راه‍ن‍م‍ای‌ طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌
 • نویسنده : فریدون ایرانیhome
 • تاریخ انتشار : 1393
 • قیمت (ریال) : 80000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : راه‍ن‍م‍ای‌ طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ "ض‍واب‍ط طراح‍ی‌" م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ر آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌: س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ای‍ران‌۱۳۷۹ ،AISC - 1989
 • نویسنده : ف‍ری‍دون‌ ای‍ران‍ی‌
 • تاریخ انتشار : 1381
 • قیمت (ریال) : 15000
منتشرشده در کتابها