منتشرشده در کتابها
  • عنوان : رفتار مکانیکی مواد
  • نویسنده : عبدالکریم سجادیhome
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 220000
منتشرشده در کتابها
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : علم و مهندسی مواد مرکب
  • نویسنده : اف‌. ال‌ م‍ات‍ی‍وس‌، آر. دی‌. راول‍ی‍ن‍گ‍ز
  • مترجم : ع‍ل‍ی‌ ش‍ک‍وه‌ف‍ر،محسن حداد سبزوارhome،علی حائریان اردکانیhome
  • تاریخ انتشار : 1384
  • قیمت (ریال) : 33000
منتشرشده در کتابهای برگزیده