• عنوان : سوپر آلیاژهای پایه نیکل
 • نویسنده : عبدالکریم سجادیhome
 • تاریخ انتشار : 1392
 • قیمت (ریال) : 75000
منتشرشده در کتابها

منتشرشده در کتابها

 • عنوان : رفتار مکانیکی مواد
 • نویسنده : عبدالکریم سجادیhome
 • تاریخ انتشار : 1394
 • قیمت (ریال) : 220000
منتشرشده در کتابها

منتشرشده در کتابها

 • عنوان : علم و مهندسی مواد مرکب
 • نویسنده : اف‌. ال‌ م‍ات‍ی‍وس‌، آر. دی‌. راول‍ی‍ن‍گ‍ز
 • مترجم : ع‍ل‍ی‌ ش‍ک‍وه‌ف‍ر،محسن حداد سبزوارhome،علی حائریان اردکانیhome
 • تاریخ انتشار : 1384
 • قیمت (ریال) : 33000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : گرما - سیالات: روش یکپارچه‌ای در اصول ترمودینامیک و مکانیک سیالات
 • نویسنده : س‍ی‌. م‍ارک‍وان‍د، د. ک‍راف‍ت‌
 • مترجم : ع‍ل‍ی‌ ک‍ی‍ان‍ی‌ف‍ر
 • تاریخ انتشار : 1381
 • قیمت (ریال) : 27500
منتشرشده در کتابها