• عنوان : سوپر آلیاژهای پایه نیکل
  • نویسنده : عبدالکریم سجادیhome
  • تاریخ انتشار : 1392
  • قیمت (ریال) : 75000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : رفتار مکانیکی مواد
  • نویسنده : عبدالکریم سجادیhome
  • تاریخ انتشار : 1399
  • قیمت (ریال) : 750000
K2_PUBLISHED_IN تازه های کتاب
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : علم و مهندسی مواد مرکب
  • نویسنده : اف‌. ال‌ م‍ات‍ی‍وس‌، آر. دی‌. راول‍ی‍ن‍گ‍ز
  • مترجم : ع‍ل‍ی‌ ش‍ک‍وه‌ف‍ر،محسن حداد سبزوارhome،علی حائریان اردکانیhome
  • تاریخ انتشار : 1384
  • قیمت (ریال) : 33000
  • عنوان : گرما - سیالات: روش یکپارچه‌ای در اصول ترمودینامیک و مکانیک سیالات
  • نویسنده : س‍ی‌. م‍ارک‍وان‍د، د. ک‍راف‍ت‌
  • مترجم : ع‍ل‍ی‌ ک‍ی‍ان‍ی‌ف‍ر
  • تاریخ انتشار : 1381
  • قیمت (ریال) : 27500
K2_PUBLISHED_IN کتابها