• عنوان : آنالیز و طراحی سازه های بلند (ویرایش جدید - با اصلاحات)
 • نویسنده : برایان استنفورد اسمیت، الکس کول
 • مترجم : حسن حاجی کاظمی
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 300000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : سوپر آلیاژهای پایه نیکل
 • نویسنده : عبدالکریم سجادیhome
 • تاریخ انتشار : 1392
 • قیمت (ریال) : 75000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : ترمودینامیک آماری
 • نویسنده : الهه گوهرشادیhome، مجید موسوی
 • تاریخ انتشار : 1392
 • قیمت (ریال) : 95000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : مبانی بهینه سازی سازه ها
 • نویسنده : آر. ت‍ی‌. ه‍ف‍ت‍ک‍ه‌ وزد. گ‍وردال‌
 • مترجم : محمدحسین ابوالبشریhome
 • تاریخ انتشار : 1382
 • قیمت (ریال) : 89000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

منتشرشده در کتابها

 • عنوان : رفتار مکانیکی مواد
 • نویسنده : عبدالکریم سجادیhome
 • تاریخ انتشار : 1394
 • قیمت (ریال) : 220000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : پردازش تصویر رقمی
 • نویسنده : راف‍ائ‍ل‌‌س‍ی‌.گ‍ون‍زال‍س‌، ری‍چ‍ارد‌ای‌.وودز
 • مترجم : مرتضی خادمیhome، داود ج‍ع‍ف‍ری‌
 • تاریخ انتشار : 1391
 • قیمت (ریال) : 200000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : انتقال گرمای همرفت
 • نویسنده : آدریان بیژن
 • مترجم : جواد ابوالفضلی اصفهانیhome، وحید اطمینان
 • تاریخ انتشار : 1397
 • قیمت (ریال) : 450000
منتشرشده در تازه های کتاب

 • عنوان : اصول انتقال حرارت
 • نویسنده : ف‍ران‍ک‌ ک‍ری‍ث‌، م‍ارک‌ ب‍وه‍ن‌
 • مترجم : جواد ابوالفضلی اصفهانیhome
 • تاریخ انتشار : 1384
 • قیمت (ریال) : 127000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : پرواز هواپیما (ویرایش سوم)
 • نویسنده : آر. اچ. برنارد، دی. آر. فیلپات
 • مترجم : محمود پسندیده فردhome، مهدی واعظی
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 230000
منتشرشده در کتابها
صفحه1 از4