• عنوان : آنالیز و طراحی سازه های بلند (ویرایش جدید - با اصلاحات)
  • نویسنده : برایان استنفورد اسمیت، الکس کول
  • مترجم : حسن حاجی کاظمی
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 300000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : سوپر آلیاژهای پایه نیکل
  • نویسنده : عبدالکریم سجادیhome
  • تاریخ انتشار : 1392
  • قیمت (ریال) : 75000
منتشرشده در کتابها
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : انتقال گرمای همرفت
  • نویسنده : آدریان بیژن
  • مترجم : جواد ابوالفضلی اصفهانیhome، وحید اطمینان
  • تاریخ انتشار : 1397
  • قیمت (ریال) : 450000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : مبانی بهینه سازی سازه ها
  • نویسنده : آر. ت‍ی‌. ه‍ف‍ت‍ک‍ه‌ وزد. گ‍وردال‌
  • مترجم : محمدحسین ابوالبشریhome
  • تاریخ انتشار : 1382
  • قیمت (ریال) : 89000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : ترمودینامیک آماری
  • نویسنده : الهه گوهرشادیhome، مجید موسوی
  • تاریخ انتشار : 1392
  • قیمت (ریال) : 95000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : رفتار مکانیکی مواد
  • نویسنده : عبدالکریم سجادیhome
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 220000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : پردازش تصویر رقمی
  • نویسنده : راف‍ائ‍ل‌‌س‍ی‌.گ‍ون‍زال‍س‌، ری‍چ‍ارد‌ای‌.وودز
  • مترجم : مرتضی خادمیhome، داود ج‍ع‍ف‍ری‌
  • تاریخ انتشار : 1391
  • قیمت (ریال) : 200000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : اصول انتقال حرارت
  • نویسنده : ف‍ران‍ک‌ ک‍ری‍ث‌، م‍ارک‌ ب‍وه‍ن‌
  • مترجم : جواد ابوالفضلی اصفهانیhome
  • تاریخ انتشار : 1384
  • قیمت (ریال) : 127000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : پرواز هواپیما (ویرایش سوم)
  • نویسنده : آر. اچ. برنارد، دی. آر. فیلپات
  • مترجم : محمود پسندیده فردhome، مهدی واعظی
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 230000
منتشرشده در کتابها
صفحه1 از4