• عنوان : آنالیز و طراحی سازه های بلند (ویرایش جدید - با اصلاحات)
  • نویسنده : برایان استنفورد اسمیت، الکس کول
  • مترجم : حسن حاجی کاظمی
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 300000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : سوپر آلیاژهای پایه نیکل
  • نویسنده : عبدالکریم سجادیhome
  • تاریخ انتشار : 1392
  • قیمت (ریال) : 75000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : انتقال گرمای همرفت
  • نویسنده : آدریان بیژن
  • مترجم : جواد ابوالفضلی اصفهانیhome، وحید اطمینان
  • تاریخ انتشار : 1397
  • قیمت (ریال) : 450000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : مبانی بهینه سازی سازه ها
  • نویسنده : آر. ت‍ی‌. ه‍ف‍ت‍ک‍ه‌ وزد. گ‍وردال‌
  • مترجم : محمدحسین ابوالبشریhome
  • تاریخ انتشار : 1382
  • قیمت (ریال) : 89000
  • عنوان : ترمودینامیک آماری
  • نویسنده : الهه گوهرشادیhome، مجید موسوی
  • تاریخ انتشار : 1392
  • قیمت (ریال) : 95000
  • عنوان : رفتار مکانیکی مواد
  • نویسنده : عبدالکریم سجادیhome
  • تاریخ انتشار : 1399
  • قیمت (ریال) : 750000
K2_PUBLISHED_IN تازه های کتاب
  • عنوان : پردازش تصویر رقمی
  • نویسنده : راف‍ائ‍ل‌‌س‍ی‌.گ‍ون‍زال‍س‌، ری‍چ‍ارد‌ای‌.وودز
  • مترجم : مرتضی خادمیhome، داود ج‍ع‍ف‍ری‌
  • تاریخ انتشار : 1391
  • قیمت (ریال) : 200000
  • عنوان : اصول انتقال حرارت
  • نویسنده : ف‍ران‍ک‌ ک‍ری‍ث‌، م‍ارک‌ ب‍وه‍ن‌
  • مترجم : جواد ابوالفضلی اصفهانیhome
  • تاریخ انتشار : 1384
  • قیمت (ریال) : 127000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : علم و مهندسی مواد مرکب
  • نویسنده : اف‌. ال‌ م‍ات‍ی‍وس‌، آر. دی‌. راول‍ی‍ن‍گ‍ز
  • مترجم : ع‍ل‍ی‌ ش‍ک‍وه‌ف‍ر،محسن حداد سبزوارhome،علی حائریان اردکانیhome
  • تاریخ انتشار : 1384
  • قیمت (ریال) : 33000
Page 1 of 4